SVEIKINIMAIVU SA VALDYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

TRUMPAI APIE VU SA

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentams Universitete ir už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

VU SA – tai 14 atstovavimo funkciją atliekančių padalinių kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje, 15 programų, klubų ir projektų ir viešųjų įstaigų (PKP), Centrinis biuras, koordinuojantis padalinius ir PKP, bei Vilniaus universiteto Studentų savivaldos Alumni draugija. Šiuo metu VU SA vienija apie 1000 narių.

VU SA:

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS STRATEGIJA

VU SA PARLAMENTAS

VU SA Parlamentui pirmininkavo Vygailė Vilčiauskaitė.

2019–2020 m. VU SA Parlamentą sudarė:VU SA Parlamentas – VU SA valdymo organas, svarstantis svarbiausius socialinius ir akademinius, su studentais susijusius ar kitus VU SA strateginius klausimus. Parlamentą šiais metais sudarė 43 asmenys – organizacijos prezidentas, atstovavimo funkciją vykdančių VU SA padalinių pirmininkai ir po du atstovus iš kiekvieno padalinio. Parlamento darbą organizuoja pirmininkas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 11 VU SA Parlamento posėdžių (iš jų – 2 elektroniniai ir 1 nuotolinis).

Parlamente buvo patvirtinti VU Jaunųjų energetikų klubo, VU Rašytojų klubo, projekto Vilniaus universiteto Karjeros dienos, programos Be etikečių, programos Erasmus Student Network Vilnius University, projekto Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams nuostatai; Vilniaus universiteto studentų kursų ir grupių kontaktinių asmenų veiklos tvarka; sudarytos laikinosios darbo grupės pozicijoms dėl Vilniaus universiteto tvarkaraščių organizavimo ir administravimo problemų sprendimo, dėl studentų darbo studijų metu klausimo, dėl emocinės aplinkos, dėl studijų finansavimo pertvarkos; patvirtintas VU SA metų veiklos planas, VU SA strateginis veiklos planas, Parlamento metų veiklos planas, VU SA metinis finansinis planas. Parlamente išrinkti studentų atstovai į VU Senatą. Atsilaisvinus vienai studentų atstovo pozicijai, kovo mėnesį organizuoti papildomi rinkimai. Šiais metais Parlamentas patvirtino studentų atstovą VU Taryboje.

Patvirtinta rezoliucija dėl švietimo ir mokslo bendruomenės palaikymo. Patvirtintos pozicijos dėl tvarkaraščių sudarymo Vilniaus universitete, dėl akademinio raštingumo ugdymo kokybės Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Yra peržiūrimas ir atnaujinamas VU SA Darbo reglamentas.

Viename iš Parlamento posėdžių dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narė, kuri aiškinosi studentams aktualias problemas, bei Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas, su kuriuo diskutavome apie nemokamą aukštąjį mokslą.

VU SA Parlamento teisės darbo grupė

Teisės darbo grupė yra nuolatinė VU SA Parlamento darbo grupė. Pagrindinis Teisės darbo grupės tikslas – užtikrinti VU SA veiklą reglamentuojančių dokumentų atitiktį aukštesnės galios dokumentams.

Ataskaitiniu laikotarpiu Teisės darbo grupę sudarė Konrad Žitkovskij (darbo grupės pirmininkas), Karina Sinkevičiūtė, Artūras Anisimenka, Linas Mockevičius.

Rezoliucija dėl švietimo ir mokslo bendruomenės palaikymo

VU SA, atsižvelgdama į XVII Vyriausybės politiką švietimo ir mokslo bendruomenės atžvilgiu, suvokdama studentų atsakomybę prieš šios bendruomenės narius ir pabrėždama studentų savivaldos atstovų iniciatyvos svarbą, paskelbė rezoliuciją, kuria išsakė organizacijos palaikymą švietimo ir mokslo bendruomenės nariams dėl darbo sąlygų gerinimo.

Pozicija dėl tvarkaraščių Vilniaus universitete sudarymo

VU SA, siekdama atkreipti administracijos dėmesį į nesklandumus, su kuriais susiduria studentai dėl skelbiamų tvarkaraščių, išskyrė principines nuostatas apie tvarkaraščių sudarymą:

1. kad nebūtų didelių laiko tarpų tarp paskaitų;

2. kad privalomieji ir pasirenkamieji dalykai neturėtų dubliuotis;

3. kad tvarkaraščiai būtų talpinami vienoje bendroje platformoje;

4. kad būtų atsižvelgta į vietą, kurioje vyksta paskaitos;

5. kad būtų atkreiptas dėmesys į II pakopos studentų laboratorinių darbų specifiką.

Taip pat pozicijoje pateikti siūlymai, jog į tvarkaraščių sudarymą būtų įtraukiami studentų atstovai, o tvarkaraščiai būtų sudaromi ir skelbiami iki numatyto termino – rudens semestrui iki gegužės 1 d., pavasario semestrui iki gruodžio 1 d.

Pozicija dėl akademinio raštingumo ugdymo kokybės Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete

VU SA, reaguodama į studentų atstovų keliamas problemas studijų programų komitetų posėdžiuose, išreiškė poreikį užtikrinti nuoseklų akademinio raštingumo kompetencijų ugdymą Filosofijos fakultete. VU SA laikosi pozicijos, jog akademinis raštingumas privalo būti tolygiai ir kokybiškai ugdomas visų studijų metu, kadangi tai tiesiogiai prisideda prie studijų kokybės tobulinimo.

VU SA TARYBA

2019–2020 m. VU SA Tarybą sudarė:

VU SA Prezidentas Klaudijus Melys
CHGF Andželika Jankauskytė
EVAF Juozas Ėmužis
FF Evaldas Matijošaitis
FILF Agnė Karčiauskaitė iki 2019 m. spalio mėn., nuo 2019 m. spalio mėn. Agnė Lėverytė
FSF Aistė Rinkevičiūtė
GMC Monika Pošiūnaitė
IF Marius Norkūnas
KF Smiltė Radziukynaitė
KnF Ernestas Basovas
MF Tomas Kaniauskas
MIF Greta Kasparaitytė
TF Karina Sinkevičiūtė
TSPMI Gustas Navickas
VM Mykolas Baranauskas

VU SA Taryba – VU SA valdymo organas, sprendžiantis bendradarbiavimo ir organizacijos vidaus klausimus. Šį valdymo organą sudaro atstovavimo funkciją vykdančių Organizacijos padalinių vadovai (pirmininkai) ir prezidentas, kuris organizuoja šio valdymo organo veiklą.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 18 VU SA Tarybos posėdžių. VU SA Taryba svarstė ir priėmė sprendimus dėl institucinio stiprinimo, vidaus reikalų ir biudžeto.

VIDAUS KLAUSIMAI

VU SA Taryba ataskaitiniu laikotarpiu patvirtino VU Institucinio stiprinimo fondo sudėtį. Taip pat peržiūrėjo padalinių koordinatorių pareigybes, priėmė sprendimą optimizuoti žmogiškuosius išteklius padaliniuose ir nusprendė, kaip turėtų keistis organizacijos renginiai.

VU SA Taryba priėmė sprendimus:


VU SA projektų tvirtinimas

Pirmąkart tvirtintos visų pirmakursių stovyklų sąmatos, padalinių dienų, projekto Karjeros dienos, VU SA 30-ojo gimtadienio sąmatos, nustatytas pirmakursių stovyklos dalyvio mokesčio dydis.

Kita veikla

VU SA Taryba šiais metais dirbo ties nuotolinių studijų organizavimo problemų išsigryninimu. Dėl karantino Lietuvoje buvo priimti sprendimai, kaip turėtų toliau veikti organizacija, spręsti renginių, ataskaitinių-rinkiminių konferencijų vykdymo klausimai.

REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisija yra VU SA savivaldos institucijų, VU SA padalinių ir kitų VU SA struktūrinių vienetų, taip pat VU SA įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir veiklos patikrinimą atliekanti kontrolės institucija. Komisiją sudaro penki nariai, renkami VU SA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu Revizijos komisiją sudarė:

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 75 Revizijos komisijos posėdžiai ir darbinės sesijos. Taip pat Revizijos komisija dalyvavo VU SA Parlamento ir Tarybos posėdžiuose, organizacijos vykdomuose mokymuose.

Per kadenciją Revizijos komisija atliko tarpinius bei galutinį veiklos vertinimus. Galutinio vertinimo metu Revizijos komisija tikrino VU SA, VU SA P, VU SA PKP, VU SA ISF ir VU SA Parlamento atitiktį kiekybiniams vertinimo kriterijams, įvertino veiklos kokybę vykdant apklausas ir susitikimus su revizuojamais vienetais.

Organizacijos veiklos vertinimo rezultatus Revizijos komisija teikia VU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu (su vertinimo išvadomis galima susipažinti vusa.lt)


VU SA METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

VU SA 2019–2020 metų veiklos plane nurodomi pagrindiniai šių metų tikslai ir uždaviniai. Planas yra skirtas numatyti VU SA veiklos prioritetus, kuriais būtų kuriama vieninga ir atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje, ir sistemingai pasiruošti šių veiklų įgyvendinimui.

VU SA metų veiklos planas yra sudarytas iš strateginių tikslų ir VU SA padalinių išsikeltų tikslų.
Strateginiai tikslai – tai tikslai, kuriais siekiama permainų viso Universiteto mastu. Ši sąvoka apima VU SA inicijuojamus veiksmus, kuriais siekiama spręsti problemas, aktualias visiems Vilniaus universiteto studentams. VU SA padalinių tikslai yra skirti užtikrinti studentų socialinės ir akademinės aplinkos tobulinimą kiekviename Vilniaus universiteto kamieniniame akademiniame padalinyje (toliau – KAP) ir yra keliami atsižvelgiant į kiekvieno KAP studentų poreikius individualiai.

Tikslingai siekiant metų veiklos plane numatytų pokyčių, tikslų įgyvendinimas tęsiasi ir po VU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos. Taigi, šioje ataskaitoje apžvelgiami metų veiklos plano vykdymo rezultatai nėra galutiniai ir veiklos bus vykdomos toliau.

Detaliau su metų veiklos planu ir planavimo proceso eiga susipažinkite: www.vusa.lt → Dokumentai → VU SA dokumentai → Veiklą reglamentuojantys dokumentai.

VU SA STRATEGINIAI TIKSLAI

Tikslas: 2020 m. gegužės 1 d. bent trijuose KAP, bent vienoje studijų pakopoje, studentai turi galimybę rinktis pasirenkamuosius dalykus iš visų KAP pasirenkamųjų dalykų, kurių išankstinius reikalavimus jie atitinka, sąrašo.

Pasiektas pokytis: Studentų atstovai SPK supažindinti su problema ir yra pasiruošę SPK posėdžių metu palaikyti individualesnių studijų idėją. Gegužės mėn. bus vykdoma komunikacijos kampanija, kuri studentus informuos apie galimybę rinktis ne tik savo studijų programos dalykus ir taip individualizuoti savo studijas.

Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. kiekviename KAP startuoja bent vienas mišraus mokymo(si) (angl. blended-learning) kursas Vilniaus universitete naudojamose platformose.

Pasiektas pokytis: Ataskaitiniu laikotarpiu Universitete pradėjo vykti mokymo kursai dėstytojams apie mišraus mokymosi pritaikymą jų dėstomuose dalykuose. Taip pat buvo dalyvauta Universitete mišrų mokymąsi įteisinančių dokumentų rengime. Dėl pavasario semestro metu paskelbto karantino, Universitete buvo atstovauta studentų nuomonė ir interesai užtikrinant kokybiškų nuotolinių studijų įgyvendinimą.

Tikslas: 2020 m. birželio 1 d. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė yra peržiūrėjusi ir išanalizavusi savo vidaus organizavimo procesus ir organizacijos narių įgalinimą.

Pasiektas pokytis: Išskirti visi pagrindiniai organizacijos veiklos procesai bei jiems priklausantys subprocesai ir, įvykdžius interviu su už šiuos procesus atsakingais VU SA nariais, parengti aprašymai pagal ISO standartą. Remiantis šiais aprašymais VU SA biuro-tarybos išvažiavimo metu bus suplanuotas atitinkamų procesų tobulinimas.

Tikslas: 2020 m. rugpjūčio 30 d. pagal VU SA rekomendacijas vykdomos akademinę etiką puoselėjančios priemonės ir VU Senate priimamas nutarimas parengti Akademinės etikos puoselėjimo gaires.

Pasiektas pokytis: Dėstytojai buvo ir dar bus skatinami naudoti sąžiningumo deklaraciją bei daugiau pasakoti apie akademinės etikos svarbą studentams prieš įvairius atsiskaitymus. Organizuotuose VU SA ir VU SA P renginiuose buvo kalbėta studentams aktualiais klausimais, susijusiais su akademine etika Universitete. Taip pat teikti pasiūlymai VU akademinę etiką reglamentuojančių dokumentų atnaujinimui.

Tikslas: 2022 m. Vilniaus universitete vykdomos integracijos priemonės didina I (bakalauro), II (magistrantūros), III (doktorantūros) studijų pakopų studentų pasitenkinimą studijomis bei I (bakalauro) ir II (magistrantūros) studijų pakopas baigusių studentų skaičių.

Pasiektas pokytis:


VU SA PADALINIUOSE IŠKELTŲ TIKSLŲ GRUPĖS

Toliau pateikiami VU SA padalinių iškelti tikslai, remiantis konkretaus padalinio studentų poreikiais. Pagal temas šie tikslai buvo suskirstyti į grupes, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp VU SA padalinių ir gerųjų patirčių dalybą sprendžiant studentams kylančias problemas.

DALYKŲ (MODULIŲ) APRAŠAI

Dalykų (modulių) aprašuose studentai gali rasti visą reikalingą informaciją apie studijų dalyką, įskaitant jo įvertinimą, lankomumą ir kitą aktualią studijų procesui informaciją. Visgi, dažnai yra susiduriama su problema, kad dalykų (modulių) aprašai nėra atnaujinami ir / arba jie nėra pasiekiami studentams.


Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. visų VU FF I pakopos ir 3 II pakopos privalomųjų dalykų aprašai yra atnaujinti pagal realią situaciją.

Pasiektas pokytis: Visi VU FF dėstomų pavasario semestro studijų dalykų aprašai sutvarkyti pagal reikalavimus ir atnaujinti, o rudens semestro dalykų aprašai bus sutvarkyti iki kito semestro. Pasiektas susitarimas viešinti studijų dalykų aprašus VU FF internetinėje svetainėje, kai likusi dalis bus atnaujinta. Iki šio semestro pabaigos visų pirmos pakopos studijų dalykų aprašų turinys tikrinamas ir lyginamas su jų realiu turiniu.

Tikslas: 2020 m. birželio 1 d. VU FLF I ir II pakopų studijų programose bent 75 proc. dalykų aprašų, kuriuose buvo nustatyti neatitikimai, yra atnaujinti ir įkelti į Vilniaus universiteto studijuojančiųjų informacinę sistemą (VU IS).

Pasiektas pokytis: Studijų kolegijos posėdžio metu VU FLF studijų prodekanė priminė SPK pirmininkams, jog būtina atnaujinti VU IS skelbiamus dalykų aprašus. Dėl jų kontaktuota ir su studentų atstovais SPK. Susistemintas dalykų, kuriuose buvo nustatyti neatitikimai, sąrašas perduotas VU FLF studijų prodekanei. Su ja sutarta, kad pokytis vyks per studentų atstovus – dalykų aprašai bus atnaujinami SPK posėdžių metu.

Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. bent trijų VU FsF I pakopos studijų programų rudens semestrų dalykų aprašai yra peržiūrėti, pagal poreikį atnaujinti ir įkelti į VU IS.

Pasiektas pokytis: Iš VU SA FsF studijų programų kontaktinių asmenų surinkta informacija apie realybės neatitinkančius aspektus rudens semestro dalykų studijų aprašuose. VU nutraukus kontaktinę studijų veiklą, atsirado didesnės svarbos klausimų ir byla prarado aktualumą, kadangi nėra aišku, kiek dalykų aprašai bus keičiami po nuotolinių studijų laikotarpio ir kiek dabartinė dalykų aprašų neatitiktis su realybe bus aktuali ateičiai. Dėl šių priežasčių nuspręsta bylos atsisakyti.

Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. bent trijų VU MIF studijų programų dalykų aprašuose numatytos vertinimo strategijos yra peržiūrėtos ir, esant poreikiui, atnaujintos.

Pasiektas pokytis: Peržiūrėti visi rudens semestro dalykų aprašai, surinkta informacija apie rudens semestro dalykų aprašus, kuriuose vertinimo strategijos neatitinka realybės. Dėl atsiradusių didesnės svarbos klausimų nuspręsta bylos atsisakyti.

Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. bent 5 privalomųjų ir bent 10 pasirenkamųjų VU TSPMI I pakopos studijų programos Politikos mokslai dalykų aprašai yra atnaujinti ir įkelti į VU IS.

Pasiektas pokytis: Pasenusių ir neįkeltų į VU IS aprašų problema pristatyta Instituto direktorei Margaritai Šešelgytei. Gautas pažadas, kad šią problemą spręs. Taip pat situacija pristatyta Studijų skyriaus vedėjai Gintarei Proscevičiūtei, gautas dar vienas pažadas, jog ši problema bus sprendžiama. Toliau palaikomas kontaktas su Studijų skyriumi dėl aprašų atnaujinimo ir įkėlimo į VU IS. Kadangi problema sprendžiama kartu su VU TSPMI administracija, todėl nuspręsta kol kas uždavinių atsisakyti.


INFORMACIJOS PASIEKIAMUMAS

Studentams turi būti suteikiama prieiga prie jiems aktualios informacijos apie vykdomą studijų procesą. Visgi, pastebima problema, kad ne visuose VU padaliniuose skelbiama informacija yra reguliariai atnaujinama. Taip pat studentai patys išreiškė poreikį gauti reikalingą informaciją, kuri padėtų jiems renkantis tolimesnį profesinį kelią.


Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. egzistuoja struktūrizuota duomenų bazė, kurioje pateikti detalūs visų VU GMC laboratorijų ir jose vykdomų tyrimų aprašai.

Pasiektas pokytis: Išanalizuoti 2019–2020 mokslo metų kadencijos pradžioje buvę aprašai, rinktos gerosios patirtys iš užsienio universitetų ir informacija susisteminta. Iš VU GMC administracijos pusės taip pat buvo vykdomi pokyčiai, dalis aprašų atnaujinti, juos galima pasiekti iš pagrindinio gmc.vusa.lt tinklapio.

Tikslas: 2020 m. gegužės 1 d. VU IF turi atnaujintą interneto puslapį, į kurį keliama aktuali informacija būsimiems ir esamiems Fakulteto bendruomenės nariams.

Pasiektas pokytis: VU IF administracija 2019 m. pavasario semestre pati ėmėsi VU IF internetinio puslapio atnaujinimo darbų, VU SA IF susisiekė su VU IF administracija ir pasiūlė pagalbą atnaujinant puslapį. VU IF administracija atsižvelgė į VU SA IF pasiūlymus – pasiūlyti atnaujinimai jau yra įdiegti VU IF puslapyje ir artimiausiu metu turėtų atsirasti ir atnaujintas VU IF puslapis.


INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMOSI IŠTEKLIAI

Lygiaverčiam visų socialinių grupių studentų įtraukimui į studijų procesą ir sklandžiam mokymui(si) būtina užtikrinti palankią studijų aplinką ir priemones, optimaliai išnaudojant Universiteto išteklius.


Tikslas: 2021 m. rugpjūčio 31 d. VU EVAF erdvės ir aplinka yra pritaikyta pagal neįgaliųjų vėžimėlyje ir regos negalią turinčių asmenų poreikius.

Pasiektas pokytis: VU SA EVAF sukurtas VU EVAF socialinės aplinkos žemėlapis – patikrintos visos VU EVAF erdvės: auditorijos, koridoriai, tualetai ir kt. Išanalizavus VU EVAF socialinės aplinkos žemėlapį buvo pastebėta, ko Fakultete trūksta studentams, turintiems negalią, ir ką reikia tobulinti. Taip pat buvo organizuotas susitikimas su VU neįgaliųjų koordinatore Indre Širvinskaite, kuri pristatė, kaip turėtų atrodyti VU EVAF aplinka ir kokių priemonių reikia. Tokiu būdu buvo išanalizuotos pastatų universalaus dizaino nuostatos, atnaujintas VU EVAF socialinės aplinkos žemėlapis ir parengti pasiūlymai administracijai dėl VU EVAF gauto renovacijos plano patobulinimo, kuriame atsispindės pirmo ir antro aukštų infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems vėžimėlyje ir regos negalią turintiems asmenims. Kartu bus atnaujintos ir visos erdvės, kuriose studentai galės leisti laiką, nuo žaidimų zonos iki mokymosi erdvių.

Tikslas: 2020 m. rugpjūčio 31 d. VU KF visiems studentams yra suteikta individuali prieiga prie dalykų aprašuose nurodytos programinės įrangos bent 1 studijų dalyke.

Pasiektas pokytis: VU SA KF bendradarbiaudama su VU KF administracija išanalizavo studijų dalykuose naudojamą programinę įrangą, įvardijo trūkstamą ir pasenusią programinę įrangą. Bendradarbiaujant su ITPC ir MKIC buvo įdiegta ir atnaujinta programinė įranga, kurių licencijas turi Universitetas. Gautas pažadas iš VU KF dekano, kad dviejų metų bėgyje Fakultete atsiras nauja kompiuterių klasė. 6 ir 7 uždavinių buvo atsisakyta, nes neprireikė diegti papildomos programinės įrangos bei pačių programų, kaip buvo tikėtasi.


RAŠTO, KURSINIŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TVARKOS

Rašto darbai yra neatskiriama studijų proceso dalis. Visgi, nors Universitete yra patvirtintas aprašas, reglamentuojantis rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarką, studentai vis dar susiduria su neaiškumais ir problemomis.


Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. yra parengta ir gmc.vu.lt platformoje įkelta VU GMC kiekvienos studijų programos kursinių darbų rengimo ir gynimo tvarka.

Pasiektas pokytis: Išanalizuotos užsienio bei Lietuvos universitetų patirtys bei susisteminta informacija, kuri vėliau gali būti naudojama rengiant pasiūlymus kursinių darbų rengimo ir gynimo tvarkai. Parengta apklausa, skirta išsiaiškinti studentų nuomonę apie dabartinę situaciją su kursiniais darbais. Dėl klausimo svarbos diskutuota su VU GMC direktoriaus pavaduotoja studijoms. Problemos svarbai pritarta, tačiau dėl mokymo perkėlimo į elektroninę erdvę ir su tuo susijusių sunkumų, rengiant kursinius darbus, šiais metais galios išskirtinė laikinoji tvarka, tad klausimo svarstymą pažadėtą atidėti užtikrinant, kad iki artimiausių kursinių darbų, rengiamų ir ginamų pagal standartinę tvarką, oficiali tvarka bus atsiradusi.

Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. kursinio darbo dalyko aprašas VU TF yra atnaujintas detalizuojant vertinimo dalį.

Pasiektas pokytis: Surinktas grįžtamasis ryšys iš studentų apie kursinių darbų vertinimą, sukurtos rekomendacijos, kurios bus teikiamos administracijai, kuriant naują kursinių darbų atsiskaitymo ir vertinimo tvarką.


DĖSTYMO METODAI

Siekiant, kad vertinimas būtų laikomas teisingu ir skatintų abipusį pasitikėjimą, svarbu užtikrinti skaidrią, nešališką ir tikslingam studentų kompetencijų įvertinimui skirtą vertinimo tvarką. Taip pat skatinti studentą įtraukiančiais (inovatyviais) dėstymo metodais, kurie turėtų tiesioginį ryšį su ugdomomis ir vertinamomis studentų kompetencijomis.


Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. 33 proc. VU FF dėstytojų naudojasi bent trimis emokymai.vu.lt platformos funkcijomis – kelia paskaitų medžiagą, praktines ir namų darbų užduotis ir įrašo tarpinių atsiskaitymų įvertinimus.

Pasiektas pokytis: Dėstytojų, studijų procesui naudojančių alternatyvias dokumentų saugojimo platformas, sąrašas bei problematika pristatyta VU FF dekanatui, susitarta šiuos dėstytojus paraginti naudotis vieninga studijų platforma. Iškomunikuota virtualios mokymosi aplinkos (VMA) nauda studijų procese – dėstytojai buvo tiek studentų, tiek Studijų prodekanės aktyviai skatinami naudotis VMA platformos funkcijomis savo studijų dalykuose, dalis dėstytojų ėmė domėtis VMA ir jos funkcijomis dar prieš įsigalint nuotolinėms studijoms.

Tikslas: 2020 m. rugpjūčio 31 d. bent 2 dėstytojai VU KF atnaujina dėstymo metodiką pagal VU SA KF rekomendacijas.

Pasiektas pokytis: VU SA KF per focus grupes apklausė VU KF studentus ir identifikavo neveiksmingus dėstymo metodus. Remiantis jais buvo sudarytos inovatyvių dėstymo metodų gairės, kurios pateiktos VU KF administracijai. 2020 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo įgyvendinti inovatyvių dėstymo metodų mokymai dėstytojams.


KREDITŲ IR DARBO KRŪVIO ATITIKTIS

Remiantis VU IS apklausomis pastebėta problema, jog studentams tenkantis realus darbo krūvis neatitinka dalyko kreditų skaičiaus, numatyto dalyko (modulio) apraše. Neatitikimai pastebimi ir tarp dalykų, kurių krūvis įvertintas vienodai, bet realiai studentai susiduria su žymiai didesniu ar ne adekvačiai mažesniu krūviu nei numatyta. Svarbu spręsti šią problemą, kad studentai galėtų įvertinti studijuojamų dalykų krūvį ir tikslingai planuoti savo laiką.


Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. VU FsF visose I pakopos studijų programose yra peržiūrėta ir pagal poreikį atnaujinta kreditų ir studentų darbo krūvio atitiktis.

Pasiektas pokytis: VU SA FsF suskaičiavo ir išanalizavo I pakopos studijų privalomųjų dalykų studento darbo krūvį ir pateikė rekomendacijas, kaip mažinti studento krūvio ir kreditų neatitiktį. Ši analizė buvo pristatyta VU FsF dekanui bei studijų prodekanei. VU nutraukus kontaktinę studijų veiklą, dėl atsiradusių didesnės svarbos klausimų nutarta bylos vykdymą atidėti. Darbą planuojama tęsti nuo rugsėjo 1 d. – pristatyti dalykų aprašų analizę SPK ir teikti siūlymą, kaip išspręsti studento darbo krūvio ir kreditų neatitikties problemą.

Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal VU SA TF parengtas rekomendacijas VU TF atnaujintas bent vieno vientisųjų teisės studijų kurso dalykų aprašuose numatytas krūvis.

Pasiektas pokytis: Apskaičiuotas vientisųjų teisės studijų kursų krūvis, remiantis Studijų programos vadove numatyta metodika. Duomenys parodė, jog realus krūvis neatitinka krūvio, nurodyto dalykų aprašuose. Pagrindinė problema, kodėl krūviai skiriasi, yra ta, jog nurodyta literatūra aprašuose yra perteklinė arba pasenusi. Parengtos rekomendacijos bus teikiamos VU TF administracijai.


VERTINIMO TVARKA

Didžioji dalis su vertinimu susijusių problemų kyla iš to, jog skirtingi dalyką dėstantys dėstytojai nėra sutarę vieningos vertinimo sistemos ir aiškių kriterijų. Taip pat, pastebima, kad ne visos užduotys, kurių atlikimas yra neatskiriama dalyko dalis, yra įtrauktos į galutinį vertinimą.


Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. VU FF 33 studijų dalykuose kiekvienos juos sudarančios dalies (pratybų, seminarų, laboratorinių darbų ir kt.) įvertinimas įeina į galutinį dalyko įvertinimą.

Pasiektas pokytis: Gruodį VU FF studijų prodekanei pristatytas pirmos studijų pakopos studijų dalykų, kuriuose nėra vertinama kiekviena dalyką sudaranti dalis (pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai), sąrašas bei sutarta, kad ji susisieks su dėstytojais, kurių vertinimo sistemą reikėtų patobulinti. Dėl karantino rekomendacijos teorinių ir praktinių kompetencijų vertinimui fizikos studijose kol kas rengiamos tik nuotoliniam mokymui(si).

Tikslas: 2021 m. birželio 30 d. bent aštuoni dalykus koordinuojantys VU MIF dėstytojai yra sutarę vieningą dėstymo ir vertinimo sistemą su pratybų dėstytojais.

Pasiektas pokytis: Problema pristatyta studijų skyriaus vedėjai ir prodekanui. Tiek VU MIF studijų skyriaus vedėja, tiek studijų prodekanas pritarė iškeltoms problemoms ir pažadėjo padėti, jeigu reikės pagalbos iš jų pusės. Sudarytas sąrašas dalykų, kuriuose pratybų dėstytojai vertina ir dėsto skirtingai. Kadangi dėl esamos situacijos (karantino) vertinimas esant reikalui gali kisti, nuspręsta atsisakyti tolimesnio bylos vykdymo.

Tikslas: 2020 m. rugpjūčio 31 d. VU CHGF chemijos instituto I pakopos to paties dalyko dėstytojai laboratorinius darbus vykdo pagal vieningus vykdymo kriterijus.

Pasiektas pokytis: Atlikta focus grupė su Chemijos instituto studentais, kurios metu buvo renkama informacija, kuriuose dalykuose pasitaiko laboratorinių darbų vykdymo nevienodumo tarp tos pačios grupės, bet skirtingų dėstytojų. Gauti rezultatai pristatyti VU CHGF akademinių reikalų prodekanui, kuris suorganizavo susitikimą su fizikinės chemijos dalyko, kuris buvo įvardintas pavasario semestre kaip probleminis, koordinuojančiais bei laboratorinius darbus vedančiais dėstytojais. Susitikimo metu buvo susidėliotos tikslios gairės laboratorinių darbų vykdymo tvarkai.


AKADEMINIS RAŠTINGUMAS

Studentams nėra ugdomos akademinio raštingumo kompetencijos: trūksta žinių apie tai, kas yra plagiatas, kaip taisyklingai cituoti šaltinius, kur surasti informaciją apie taisyklingą citatų rašymą ir kt. Siekiant užtikrinti sklandų rašto darbų rengimo procesą ir mažinti su akademine etika susijusius nusižengimus, svarbu skirti dėmesį tikslingam šių kompetencijų ugdymui.


Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. VU FsF yra priimtas nutarimas, kaip turi atrodyti akademinio raštingumo ugdymas studijų programose.

Pasiektas pokytis: VU SA FsF, surinkusi VU ir užsienio universitetų gerąsias patirtis, sudarė rekomendacijas, kokias akademinio raštingumo kompetencijas turi įgyti studentas. VU SA Parlamente patvirtinta pozicija dėl akademinio raštingumo kompetencijų ugdymo VU FsF. Pasitelkus internetinės apklausos rezultatus išsiaiškinta, jog akademinio raštingumo problema aktualiausia Azijos studijų ir Vaikystės pedagogikos studijų studentams. Šių programų SPK pirmininkams planuojama išsiųsti laiškus, supažindinančius su akademinio raštingumo trūkumo problema. Kadangi VU nutraukus kontaktinę studijų veiklą VU FsF Taryboje atsirado didesnės svarbos klausimų, nutarta akademinio raštingumo klausimo VU FsF Taryboje nekelti.


KITI TIKSLAI

Dalis tikslų iškelti spręsti specifines VU KAP problemas.


Tikslas: 2020 m. birželio 30 d. VU EVAF patobulinta studentų skirstymo į specializacijas (studijų šakas) sistema, kurioje vertinamas ne tik studento noras, studijų pasiekimai, bet ir motyvacija.

Pasiektas pokytis: Išanalizuota problema dėl studentų skirstymo į specializacijas – esminis skirtumas per pastaruosius dvejus metus tas, jog esami 4 kurso studentai tiek Ekonomikos, tiek Vadybos programose į specializacijas buvo skirstomi ne pagal pasiekimų vidurkį, o norą, t. y. studentai reitinguoja šakas nuo 1 (labiausiai norima studijuoti šaka) iki 5 (labiausiai nenorima studijuoti šaka), 3 kurso studentai – pagal pasiekimų vidurkį Ekonomikos programoje, o Vadybos programoje buvo sumažintas šakų skaičius – liko dvi šakos, tačiau norintys galėjo toliau tęsti studijas anglų kalba ir rinktis dar vieną šaką. Po atliktos analizės vyko komunikacija su Ekonomikos ir Vadybos programų komitetų pirmininkėmis. Ekonomikos programos komitetas nusprendė, kad studentai bus skirstomi pagal pasiekimų vidurkį ir studentų specializacijų reitingavimą. Vadybos programos komiteto posėdyje turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl 2 kurso studentų specializacijų pasirinkimo, tačiau kol kas posėdis neįvyko dėl karantino.

Tikslas: 2020 m. kovo 1 d. VU IF akademinio konsultanto vietą užima asmuo, neužsiimantis akademine veikla VU IF.

Pasiektas pokytis: VU SA IF atstovai buvo susitikę su VU IF administracija ir Studentų paslaugų ir karjeros skyriaus vadovėmis bei aptarė, kaip būtų galima pagerinti akademinį konsultavimą padalinyje. Buvo nutarta, kad VU IF ir VU SA IF bendradarbiaus ir kartu bandys spręsti studentų problemas. Taip pat buvo sutarta, kad akademinis konsultavimas bus labiau viešinamas kiekvieno semestro pradžioje ir pabaigoje.

Tikslas: iki 2020 m. liepos 1 d. bent 7 VU KnF studijų programų komitetai (SPK) yra supažindinti su studentų pastebėtomis studijų programų problemomis, jos (iš)sprendžiamos.

Pasiektas pokytis: Susisteminta kelių metų informacija leido pamatyti besikartojančias problemas ir imtis jų sprendimų. Visa informacija buvo perduoda SPK studentų atstovams, kurie informaciją pateikė per SPK posėdį. Magistrų ir bakalauro SPK buvo supažindinti su studentų problemomis. Studijų programose, remiantis studentų nuomone, buvo pakeisti programos tinkleliai, sąsaja tarp bakalauro ir magistrantūros programų, keistos dalykų kontaktinės valandos, vertinimo metodai, dalykai laikomi eksternu, sąrašai ir daugelis kitų pasikeitimų. Detaliau apie pasikeitimus galite pamatyti knf.vusa.lt

Tikslas: 2020 m. birželio 30 d. VU MF yra sukurta elektronizuota internatūros registracijos ir internatūros metu įgytų praktinių įgūdžių vertinimo sistema.

Pasiektas pokytis: Susitikime su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriaus vadove buvo aptarta informacinių technologijų paslaugų centre (ITPC) kuriama elektronizuota VU praktikų sistema, vadovei pristatytas internatūros registracijos proceso žemėlapis ir reikalingi dokumentai. Sutarta, jog internatūros metu įgytų praktinių įgūdžių vertinimas taip pat bus įtrauktas į elektronizuotą praktikų sistemą, prie proceso iniciavimo prisidėjo ir VU MF administracija. Daugelį uždavinių buvo atsisakyta vykdyti, kadangi procesas pradėjo vykti visai kitaip. Šiuo metu yra laukiama sistemos sukūrimo, sukurta sistema bus pristatyta VU MF studentams VU SA MF komunikacijos kampanijos metu.

Tikslas: 2020 m. birželio 30 d. yra peržiūrėti, atnaujinti ir VU MF Taryboje patvirtinti studentų mokslinės veiklos vertinimo kriterijai.

Pasiektas pokytis: 2019 m. rudenį pradėtas bendradarbiavimas su VU MF Mokslo, inovacijų ir doktorantūros (MID) skyriumi, kuris yra atsakingas už studentų mokslinės veiklos tinklo (SMVT) veiklos koordinavimą. Pristatyta problemos byla, aptarti galimi studentų mokslinės veiklos vertinimo kriterijų variantai. Kartu su MID skyriumi problema pristatyta ir VU MF administracijai dekanato posėdžio metu. Gautas administracijos palaikymas, sutarta, jog galimi pasikeitimai Tarybai bus pristatyti ir įsigalios tada, kai bus įgyvendinti susitikimai su VU MF studentais ir paruoštas siūlymas dėl vertinimo kriterijų pasikeitimo.

Tikslas: 2020 m. liepos 15 d. VU VM studentų dalyko apklausų pildomumas VU IS yra 60 proc., taip pat yra įvykdytos bent 4 focus grupės, remiantis VU SA parengtomis rekomendacijomis grįžtamajam ryšiui teikti ir gauti.

Pasiektas pokytis:


KOKYBIŠKOS STUDIJOS IR JOMS PRITAIKYTA APLINKA

Atstovavimas nacionaliniu lygmeniu

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Studentų forumas

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės atstovai – Ignas Gaižiūnas, Erikas Jankūnas, Klaudijus Melys ir Marius Norkūnas.

Studentų forumas – Studijų kokybės vertinimo centro neformali darbo grupė, kurioje dalyvauja Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų interesus atstovaujančių organizacijų atstovai.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko keturi darbo grupės susitikimai, kuriuose buvo aptarinėjamas Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas ir vertinimo metodika, Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas ir vertinimo metodika, nacionalinės studentų apklausos sistema, studentų skundų nagrinėjimo principai ir kt. VU SA atstovai itin aktyviai dalyvavo teikdami pasiūlymus ir pastabas susitikimų metu pristatomiems tvarkų aprašų ir vertinimo metodikų tarpiniams variantams, teikė siūlymus dėl nacionalinės studentų apklausos sistemos.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)

2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) tvirtino Studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą ir Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą. Šių aprašų rengimą vykdė ir koordinavo Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC), o juos lydinčių metodikų rengime aktyviai dalyvavo ir VU SA studentų atstovai.

VU SA kelis kartus raštu ir diskusijų pobūdžiu teikė siūlymus Studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo tobulinimui. Pagrindiniai VU SA siūlymai šiam dokumentui buvo susiję su studijų krypčių vertinimo rodiklių formulavimu, savianalizių suvestinių rengimo kalba, krypčių vertinimo skale, vėlesnės veiklos stebėjimu. ŠMSM 2019 m. liepos 17 d. patvirtino šią tvarką, tačiau patvirtintame variante rodiklių formulavimas buvo nelogiškas ir neatitinkantis šiuolaikinės Europoje įprastos rodiklių formulavimo praktikos. Rodikliai buvo orientuoti į aukštųjų mokyklų kontrolę, o ne jų įgalinimą tobulėti po išorinio ekspertinio vertinimo. Todėl VU SA atsisakė dalyvauti SKVC rengiamos Išorinio studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos vertinamųjų sričių ir rodiklių papildyme. Tačiau teikė siūlymus pačiai procedūrai, kurią numato metodika.

VU SA 2019 m. rugsėjo 10 d. dar kartą kreipėsi į ŠMSM bei SKVC su reikalavimu keisti Studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos vertinamųjų sričių ir rodiklių formulavimą. VU SA pateikė pilnai parengtą alternatyvų studijų krypčių išorinio vertinimo vertinamųjų sričių ir rodiklių variantą. Remiantis VU SA ir kitų aukštojo mokslo socialinių dalininkų kreipimusi, buvo nuspręsta peržiūrėti vertinamąsias sritis ir rodiklius. Po papildomo siūlymų teikimo ir diskusijų su ŠMSM buvo prieitas naujas vertinamųjų sričių, tikslų ir rodiklių variantas, kuris atspindėjo VU SA teiktų siūlymų esmę. VU SA siūlė orientuotis į kokybės vertinimą, o ne į kokybės neindikuojančius skaičius, skirti didesnį dėmesį į studentą orientuoto mokymosi paradigmai, bendrųjų kompetencijų ir bendros erudicijos ugdymui, psichologiniam ir karjeros konsultavimui, anksčiau įgytų kompetencijų pripažinimui, prieinamumo ir paramos socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su negalia didinimui.

Taip pat, pakeitus studijų krypčių vertinimo sritis ir rodiklius, VU SA dalyvavo Studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų metodikos rengime. Pagrindiniai VU SA siūlymai buvo susiję su didesniu SKVC metodinės pagalbos teikimu aukštosioms mokykloms, didesniu ir labiau apibrėžtu studentų bei jų atstovų įtraukimu į savianalizės suvestinės rengimą, vėlesnės veiklos stebėsenos efektyvinimu ir konkretinimu. Taip pat VU SA siūlymu atsirado galimybė studijų krypčių išorinio vertinimo metu ekspertams turėti susitikimą ne tik su studentais, bet ir su Studentų atstovybe. Šis papildomas susitikimas sudarys sąlygas studentų atstovams kalbėti apie platesnes fakulteto ar kelių fakultetų studijų organizavimo ir vykdymo problemas.

Tuo pat metu derinant studijų krypčių vertinamąsias sritis, tikslus ir rodiklius, buvo rengiamas Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas. Šio dokumento rengime VU SA taip pat aktyviai dalyvavo ir teikė siūlymus. Pagrindiniai VU SA siūlymai buvo koreguoti aukštųjų mokyklų vertinimo tikslą, įtvirtinant aukštųjų mokyklų atsakomybės už kokybę puoselėjimą, atsisakyti perteklinių nuostatų, kurios ŠMSM leistų neapibrėžtai pavesti SKVC vykdyti išorinius vertinimus, ir papildyti vertinimo tvarką aiškesniu vėlesnės veiklos vykdymų ir jos rezultatų viešinimu. Taip pat VU SA pateikė alternatyvų aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo vertinamųjų sričių ir kriterijų variantą, kuriame siūlė suteikti didesnį dėmesį strateginiam valdymui, mokslo ir trečiosios misijos vertinimui, buvo pasiūlyta aiškiai atskirti mokslo ir studijų vertinimo kriterijus. Į didžiąją dalį VU SA teiktų siūlymų buvo atsižvelgta, taip pat buvo pakoreguotos aukštųjų mokyklų vertinamosios sritys ir rodikliai, nors juose išliko nemažai taisytinų aspektų.

SAM NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS SPECIALISTŲ RENGIMO VALSTYBINIO UŽSAKYMO FORMAVIMO KOMITETAS (VUK)

Studentų atstovė LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) suformuotos Valstybinio užsakymo komisijoje – Giedrė Mikulėnaitė.

Per ataskaitinį laikotarpį vyko 4 posėdžiai (2019 07 11; 2019 07 18; 2020 04 24–27; 2020 04 28). 2019 liepos 18 d. buvo perskirstytos likusios laisvos vietos į rezidentūrą. VU buvo perskirstyta vieta į valstybės finansuojamą Kardiologijos rezidentūros studijų programoje, nes tai viena iš prioritetinių specialybių atsižvelgiant į Valstybės poreikius. Diskutuojant apie valstybės nefinansuojamas vietas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) sutiko perleisti VU 12 vietų.

Balandžio 24–27 d. vyko VUK elektroninis posėdis dėl rezidentūros vietų paskirstymo pagal specialybes. Šiais metais Vilniaus universitetas pirmo etapo metu gavo 154 valstybės finansuojamas vietas Medicinos krypties rezidentūros studijoms ir 5 valstybės finansuojamas vietas Odontologijos krypties rezidentūros studijoms. Po elektroninio posėdžio kilo nemažai diskusijų. Balandžio 28 d. buvo suorganizuotas gyvas posėdis. Atstovai iš SAM norėjo padidinti Šeimos medicinos rezidentūros vietų skaičių sumažindami jų skaičių kitose studijų programose, pavyzdžiui, Radiologijos ir Abdominalinės chirurgijos. Studentų atstovė išreiškė poziciją, kad toks pakeitimas nėra visiškai logiškas, kadangi Šeimos medicinos rezidentūros studijos taip pat gali būti finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų su galimybe po rezidentūros likti dirbti regionuose.

Vilniaus miesto savivaldybė

Ataskaitiniu laikotarpiu su Vilniaus miesto savivaldybe dirbo Klaudijus Melys

Įgyvendintas susitikimas su Vilniaus miesto Jaunimo reikalų taryba, teikti pasiūlymai dėl Saulėtekio miestelio infrastruktūros tobulinimo, naktinio viešojo transporto plėtros egzaminų laikymo laikotarpiais. Taip pat teikti pasiūlymai dėl dviračių tinklo plėtros, kad būtų sujungtas dviračių takas nuo Šilo tilto iki Saulėtekio alėjos, buvo siūloma padidinti dviračių ar alternatyvių transporto priemonių atsiėmimo punktų skaičių šioje trasoje. Buvo dalyvaujama Vilniaus miesto savivaldybės naktinės ekonomikos komisijoje. Šioje komisijoje buvo siūloma išplėsti veiklų, vykstančių nuo 19 val. iki 7 val., pasiūlą, kad būtų gyvos ne tik naktinių klubų ar barų erdvės, bet ir vystoma įvairių kultūrinių erdvių politika visame Vilniaus mieste. Toliau bus kuriama Vilniaus miesto savivaldybės naktinės ekonomikos strategija, prie kurios ruošiasi prisidėti ir VU SA. Viename iš vykusių VU SA Parlamento posėdžių buvo teikiami galimi pasiūlymai šios strategijos kūrimo pradžiai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO (LRS) ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETAS (ŠMK)

Studentų atstovai – Justas Kvedaravičius, Lukas Lisauskas, Klaudijus Melys (dalyvauta tik studentams aktualiuose posėdžiuose).

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęstas darbas dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo, kuris susijęs su socialinėmis stipendijomis. Dėl VU SA įtakos šis klausimas buvo sustabdytas. Studentų atstovai prašė padidinti stipendiją gaunančiųjų ratą – į tai buvo atsižvelgta, taip pat atsižvelgta į siūlymą didinti socialines stipendijas nuo 3,25 iki 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI).

LR Vyriausybė

Studentų atstovas – Klaudijus Melys.

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta tarpinstituciniuose posėdžiuose ir plenariniuose LR Vyriausybės posėdžiuose pasisakant dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų. Teiktas raštas Ministrui pirmininkui dėl studijų stipendijų mažinimo ir lėšų perskirstymo, perskirsčius lėšas padidintas rezidentūros vietų kiekis.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA (ŠMSM)

Ataskaitiniu laikotarpiu derintos pozicijos dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo pataisų, norminių studijų kainų grupių, suformuota darbo grupė dėl socialinių stipendijų, nebaigtas nagrinėti klausimas dėl Mokslo doktorantūros nuostatų įtvirtinimo. VU SA buvo įtraukta į darbo grupę dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas organizavimo.

ŠMSM socialinės dimensijos darbo grupė

Studentų atstovai – Justas Kvedaravičius, Augustė Grakavinaitė, Vilius Mickūnas, Jorigis Marčėnas, Klaudijus Melys.

2019 m. gruodžio mėn. ŠMSM sudarė darbo grupę dėl socialinės dimensijos aukštajame moksle. Iki šiol įvyko 2 darbo grupės susitikimai, kurių metu buvo aptartos aukštojo mokslo prieinamumo didinimo priemonės ir galimybės. Pristatytos Austrijos ir Airijos įgyvendinamos nacionalinės strategijos dėl socialinės dimensijos aukštajame moksle, nagrinėta Jungtinės Karalystės institucinė sąranga, atsakinga už socialinės atskirties mažinimą švietimo srityje. Diskutuota apie sunkumus, kuriuos patiria studentų grupės Lietuvoje. Susitikimų metu nutarta nacionaliniu lygmeniu parengti priemones, galinčias padėti asmenims su negalia, asmenims iš žemo socialinio-ekonominio statuso šeimų bei vyresnio amžiaus asmenims, norintiems siekti aukštojo išsilavinimo.

ŠMSM darbo grupė brandos egzaminų datų sudarymui ir priėmimui organizuoti

Studentų atstovas – Klaudijus Melys

2020 m. kovo–balandžio mėn. ŠMSM ministras sudarė darbo grupę, kuri COVID-19 pandemijos metu sudėliojo brandos egzaminų ir priėmimų į aukštąsias mokyklas įgyvendinimo planą. Šioje darbo grupėje išsakyta VU SA nuomonė, kad brandos egzaminai privalo būti įgyvendinami, o priėmimai į aukštąsias mokyklas turi įvykti iki rugsėjo 1 d.

Valstybinių aukštųjų ir profesinių mokyklų bendrabučių valdymo ir šių bendrabučių informacinės sistemos poreikio tarpinstitucinė darbo grupė

Atsižvelgiant į darbo grupės pasiūlymus buvo sukurtas aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių renovavimo modelis. Sukurta bandomoji skatinamojo finansavimo paskolomis priemonė (jos dydis 12 mln. eurų), kuri leis pradėti atnaujinti studentų bendrabučius.

Atstovavimas VU

Trečios studijų pakopos (doktorantūros) studentų atstovavimas

ŠMSM viceministrui Valdemarui Razumui išsiųstas kreipimasis dėl Mokslo doktorantūros nuostatų keitimo, tačiau dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje klausimas nebaigtas svarstyti ir sprendimo priėmimas atidėtas.

VU Taryba

Studentų atstovai – Klaudijus Melys ir Raimundas Balčiūnaitis.

Remiantis Statute nustatyta kompetencija, Taryba prižiūri, ar Universiteto veikla ir valdymas atitinka Universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus, Statute nustatytus viešumo ir atskaitomybės visuomenei reikalavimus. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suformuota nauja Taryba, kuriai šiemet atiteko svarbus uždavinys – išrinkti naująjį Vilniaus universiteto Rektorių. Posėdžių metu patvirtinti Tarybos darbo reglamentas, Rektoriaus rinkimų tvarka, vyko susitikimas su kandidatais eiti Rektoriaus pareigas bei Rektoriaus rinkimai. Taip pat svarstyti kiti svarbūs klausimai: Vilniaus universiteto 2020 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimas, kuriuo panaikinti atskaitymo procentai nuo VU bendrabučių centro biudžeto, tvirtintas 2020 m. biudžeto projektas, kuriame padidintas VU stipendijų fondas, Rektoriaus ataskaitos tvirtinimas, vyko pasitarimai dėl pagrindinių veiklos tikslų ateinantiems metams.

VU Senatas

Studentų atstovai:

Senato kolegijoje – Ignas Gaižiūnas;

Studijų komitete – Erikas Jankūnas (iki 2020 m. balandžio mėn.), Lukas Lisauskas (nuo 2020 m. balandžio mėn.), Marius Norkūnas, Arnoldas Solovjovas;

Kokybės ir plėtros komitete – Ignas Gaižiūnas, Lukas Lisauskas (iki 2020 m. balandžio mėn.), Raminta Matulytė, Aistė Rinkevičiūtė (nuo 2020 m. balandžio mėn.);

Mokslo komitete – Justas Kvedaravičius, Aistė Rinkevičiūtė (iki 2020 m. balandžio mėn.), Smiltė Radziukynaitė (nuo 2020 m. balandžio mėn.).

VU Senatas – Universiteto valdymo organas, sudarytas iš VU akademinės bendruomenės narių. Senatas yra atsakingas už studijų kokybės priežiūrą ir gerinimą, kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvės puoselėjimą Universitete. VU Senato darbą organizuoja Senato kolegija, kuri svarsto VU Senato darbotvarkes ir teikia joms siūlymus, atsako už vadybinę darbo dalį, tačiau jokių sprendimų nepriima. Senato darbas yra suskirstytas į 3 pagrindines veiklos sritis. Studijų, Mokslo bei Kokybės ir plėtros komitetai nagrinėja savo veiklos sričiai aktualius klausimus ir išvadas teikia tvirtinti VU Senatui. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko išvažiuojamieji VU Senato mokymai.

Studentams aktualiausi Senate svarstyti klausimai:

Svarstyta: dėl kandidatų į VU Tarybą.
Nutarta: pritarti kandidatų į VU Tarybą veiklos atitikimui, remiantis VU Statutu, Universiteto darbuotojai – Paulius Vaidotas Subačius, Rita Šerpytytė, Jurgita Verbickienė (humanitarinių mokslų interesų sritis); Vytautas Dikčius, Rimvydas Skyrius, Rūta Žiliukaitė (socialinių mokslų interesų sritis); Jelena Čelutkienė, Eugenijus Lesinskas (medicinos ir sveikatos mokslų interesų sritis); Saulius Klimašauskas, Juozas Rimantas Lazutka, Aurelija Žvirblienė (gamtos mokslų interesų sritis biochemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, biologijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos kryptyse); Valentina Dagienė, Mindaugas Mačernis, Konstantinas Pileckas, Arūnas Ramanavičius (gamtos mokslų interesų sritis matematikos, fizikos, chemijos, astronomijos, informatikos kryptyse).
Ne Universiteto darbuotojai ar studentai – Emilija Banionytė, Rolandas Barysas, Aurelijus Katkevičius, Sigitas Narbutas, Skaidra Trilupaitytė (humanitarikos, kultūros ir meno interesų sritis); Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Mykolas Katkus, Česlav Okinčic, Tomas Palšis, Diana Vilytė (teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų interesų sritis); Algimantas Blažys, Eglė Radzevičienė (aukštųjų technologijų susijusių su biomedicinos mokslais interesų sritis); Antanas Marcinonis, Jovita Nenortaitė, Elena Vengrienė, Augustinas Vizbaras (aukštųjų technologijų susijusių su matematikos, fizikos, chemijos ir informatikos mokslais interesų sritis); Raimundas Balčiūnaitis (studentų atstovas).

Svarstyta: kandidatų į Rektoriaus poziciją svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.
Nutarta: pritarti kandidatų eiti Rektoriaus pareigas atitikimui, remiantis VU Statutu: Jūras Banys, Tomas Davulis, Eimutis Juzeliūnas, Rimvydas Petrauskas, Ramūnas Stepanauskas, Artūras Žukauskas.

Svarstyta: dėl studijų tarptautiškumo gairių tvirtinimo.
Nutarta: patvirtinti VU studijų tarptautiškumo gaires. Plačiau apie studentų atstovų teiktus pasiūlymus – čia .

Svarstyta: dėl Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Nutarta: priimti dokumentą. Pagrindinis studentų atstovų siūlymas – išlaikyti galimybę studentams įskaityti reikšmingą (ne daugiau 50 proc.) studijų programos apimties dalį.

Svarstyta: dėl Bendrųjų universitetinių studijų koncepcijos
Nutarta: svarstyti Bendrųjų universitetinių studijų koncepciją tik patvirtinus VU mokymo ir mokymosi viziją, siekiant išlaikyti studijų politikos nuoseklumą.

Svarstyta: Vilniaus universiteto strategija Atvirumas lygybei ir įvairovei 2020–2025 m
Nutarta: patvirtinti VU atvirumo lygybei ir įvairovei strategiją bei Strateginį planą 2020–2025 metams. Pagrindinis studentų atstovų siūlymas – praplėsti studentams iš socialiai pažeidžiamų grupių skiriamos paramos sampratą iš finansinės į įvairiapusę – siekti nusimatyti socialinės, akademinės bei psichologinės pagalbos būdus.

VU Rektoratas

Studentų atstovas – Klaudijus Melys

Rektoratas svarsto visus svarbiausius VU klausimus bei teikia išvadas VU Tarybai, Senatui ir Rektoriui, kurie priima galutinius sprendimus.

VU Rektorato posėdžiuose svarstyta situacija dėl COVID-19 ir veiksmų, kurių turi imtis Vilniaus universitetas; dėl doktorantūros krepšelio lėšų paskirstymo gynimo tarybų narių apmokėjimui. Aptarta VU Lygių galimybių strategija 2020–2025 m. Pristatyti VU Mokymo ir mokymosi vizija, ARQUS projektas ir VU įsitraukimas į jį. Aptarta VU protesto akcija. Pristatytos VU prenumeruojamos duomenų bazės. Aptarta situacija nuo 2021 m., kalbėta, kokių veiksmų VU turėtų imtis iki COVID-19 laikotarpio pabaigos. Pristatyti VU priėmimo rezultatai ir VU Studijų tarptautiškumo gairės, VU Konkursų ir atestacijų refleksija, kuri buvo daryta su VU KAP Priėmimo-atestacijos komisijų pirmininkais.

Akademinių reikalų prodekanų posėdžiai

Studentų atstovai – Lukas Lisauskas, Klaudijus Melys, Aistė Rinkevičiūtė

Akademinių reikalų prodekanų posėdžių metu ruošiamos teikti išvados ir rekomendacijos Universiteto studijų veiklai gerinti. Šiuose posėdžiuose dalyvauja visi už studijas atsakingi Universiteto kamieninių akademinių padalinių vadovų pavaduotojai bei studentų atstovai.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 8 akademinių reikalų prodekanų posėdžiai. Posėdžių metu buvo pristatytos ir aptartos VU studijų tarptautiškumo gairės (plačiau – čia); bendrųjų kompetencijų sąrašo projektas (plačiau – čia); Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo tvarka; Studijų individualizavimo pagal individualiuosius poreikius, kylančius dėl negalios, tvarka studentų nubyrėjimo statistika ir naujas studijų nutraukimo priežasčių klasifikatorius (plačiau – x psl.). Taip pat buvo susitarta dėl naujos tarpfakultetinių atsiskaitymų už dėstymą skaičiavimo metodikos skirtinguose padaliniuose. Posėdžių metu buvo sprendžiamos problemos, susijusios su studijų proceso perkėlimu į elektroninę erdvę karantino metu. Buvo diskutuota apie galimas pavasario semestro užbaigimo datas; baigiamųjų darbų teikimo bei gynimo problematiką; aptartas kiekvieno kamieninio akademinio padalinio dėstytojų įsitraukimas į nuotolinių studijų įgyvendinimą.

VU Centrinė ginčų nagrinėjimo komisija

Studentų atstovai – Agnė Karčiauskaitė, Lukas Lisauskas, Gustas Navickas

Komisija nagrinėja skundus dėl padalinių ginčų nagrinėjimo komisijų sprendimų ir ginčus tarp studentų ir centrinės administracijos darbuotojų. Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 1 GNK posėdis elektroniniu būdu.

VU Centrinė akademinės etikos komisija

Studentų atstovai – Erikas Jankūnas, Greta Kasparaitytė, Lukas Lisauskas

Komisija nagrinėja akademinės bendruomenės narių skundus dėl akademinės etikos pažeidimų. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 6 komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėti 7 pareiškimai.

VU Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) komisija

Studentų atstovai – Erikas Jankūnas (iki 2020 balandžio mėn.), Aistė Rinkevičiūtė, Jorigis Marčėnas (nuo 2020 balandžio 1 d.).

BUS komisija atsakinga už BUS koncepcijos įgyvendinimą Universitete, vykdo BUS dalykų įgyvendinimo stebėseną ir jų kokybės užtikrinimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 9 posėdžiai, iš kurių vienas – elektroninis. Jų metu nagrinėti, svarstyti ir tvirtinti 2 nauji BUS dalykai: Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija, Tarptautinė teisė besikeičiančiame pasaulyje. Taip pat buvo nagrinėti, svarstyti ir tvirtinti atnaujinti BUS dalykai. Šiame laikotarpyje taip pat buvo tęsiama vykdomų BUS dalykų kokybės stebėsena, vyko diskusijos apie BUS dalykų įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo iššūkius Universitete, analizuoti studentų atsiliepimai apie 2018–2019 m. pavasario semestro bei 2019–2020 m. rudens semestro metu vykdytus BUS dalykus. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat vyko bendri posėdžiai su VU Studijų prorektoriumi bei VU Senato Studijų komitetu dėl tolimesnių veiksmų, siekiant užtikrinti BUS dalykų kokybę.

VU Centrinė rinkimų komisija

Studentų atstovė – Ilona Žilinskytė (iki 2019 m. spalio mėn.), Ieva Šukytė (nuo 2019 m. spalio mėn.)

VU Centrinė rinkimų komisija yra atsakinga už tinkamą Universiteto valdymo organų rinkimų organizavimą, išrinktų Senato ir Tarybos narių registravimą, Rektoriaus rinkimų rezultatų nustatymą.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 14 posėdžių, iš kurių 2 – elektroniniai. Jų metu buvo skaičiuoti VU Tarybos rinkimų rezultatai, įregistruoti kandidatai į Rektorius bei registruoti kandidatai į Senato narius. Taip pat tvirtintas VU Rektoriaus rinkimų balsavimo biuletenis bei nagrinėtas skundas dėl VU Tarybos narių rinkimų.

VU Akademinio protokolo komisija

Studentų atstovė – Dovilė Zalepūgaitė.

VU Akademinio protokolo komisija yra atsakinga už VU vykstančių ceremonijų tvarką, Universiteto atributikos ir tradicijų puoselėjimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu svarstyta iniciatyva įamžinti VU bendruomenės narių tremtinių atminimą Universiteto erdvėse pastatant koplytstulpį. Taip pat nagrinėti Lietuvos farmacijos sąjungos kreipimaisi dėl J. F. Volfgango – farmacininko – memorialinės lentelės pakabinimo Universitete ir Vaistažolių muziejaus įkūrimo dabartinėse VU Leidyklos patalpose.

VU Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisija

Studentų atstovas – Erikas Jankūnas.

Komisija svarsto ir teikia Senatui tvirtinti kandidatūras gauti VU profesoriaus emerito, afiliuoto profesoriaus, docento, mokslo darbuotojo ir garbės daktaro, alumno ar mecenato vardus.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 2 posėdžiai, kuriuose buvo svarstytas VU Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos nuostatų atnaujinimas. Taip pat buvo apsvarstytos 5 kandidatūros profesoriaus emerito, 6 kandidatūros afiliuoto profesoriaus ir 7 kandidatūros Universiteto mecenato vardams suteikti.

VU Priėmimo komisija

Studentų atstovas – Klaudijus Melys

Komisija svarsto ir teikia Universiteto rektoriui tvirtinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų kandidatūras akademinėms pareigoms užimti. Atsižvelgus į studentų apklausas, buvo teikiamos ne visos kandidatūros.

VU Profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisija

Studentų atstovas – Klaudijus Melys

Komisija svarsto ir teikia Senatui tvirtinti dėstytojų kandidatūras dėl pedagoginių vardų suteikimo. Ataskaitiniu laikotarpiu vykusio posėdžio metu buvo patvirtintos visos kandidatūros, atsižvelgiant į studentų pateiktus apklausų apie kandidatus duomenis

VU Partnerystės profesorių ir partnerystės docentų skyrimo patariamasis komitetas

Studentų atstovas – Klaudijus Melys

Komitetas VU rektoriui teikia nuomonę dėl VU partnerystės profesorių ir partnerystės docentų pareigybių suteikimo. Šios pareigybės leidžia paskaitas Vilniaus universitete dėstyti garsiems Lietuvos verslo atstovams, diplomatams ir kitiems savo sričių specialistams, užimantiems vadovaujančias pareigas ar turintiems didžiulę praktinio darbo patirtį.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 2 komiteto posėdžiai, kurių metu studentų atstovas išsakė studentų nuomonę apie kandidatus. Šešių asmenų pedagoginės kompetencijos buvo įvertintos kaip nepakankamos, todėl partnerystės profesoriaus ar docento vardas jiems nebuvo suteiktas.

Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo komisija

Studentų atstovas – Juozas Nainys (iki 2019 m. liepos mėn.), Tomas Gečas (nuo 2019 m. liepos mėn.)

Ataskaitiniu laikotarpiu komisija peržiūrėjo 11 paraiškų išskirtinio profesoriaus kategorijai gauti. Kandidatai vertinti remiantis užsienio ekspertų atsiliepimais, Studentų atstovybės pateiktais pedagoginės veiklos vertinimais, apibendrintais dėstomų paskaitų vertinimais ir kandidatų pateiktais dokumentais. Išskirtinio profesoriaus kategorija suteikta trims VU mokslininkams: Vladislavui Fominui (VU Kauno fakultetas), Gediminui Juzeliūnui (VU Fizikos fakultetas) ir Česlovui Venclovui (VU Gyvybės mokslų centras).

VU Geriausių dėstytojų pripažinimo komisija

Studentų atstovas – Lukas Lisauskas.

Komisija svarsto kandidatų veiklą ir teikia Rektoriui rekomendacijas dėl kandidatų pripažinimo geriausiais metų dėstytojais. Kandidatūras iš Vilniaus universiteto studentų siūlomų dėstytojų Komisijos svarstymui teikia kamieninio akademinio padalinio administracija kartu su VU SA padaliniu.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 1 komisijos posėdis. Posėdžio metu iš 36 padalinių siūlytų kandidatų išrinkti 14 geriausių Universiteto dėstytojų, kurie vėliau buvo apdovanoti Rektoriaus premija.

2019 m. geriausiais Universiteto dėstytojais buvo išrinkti: Martynas Misevičius (VU CHGF), Giedrė Dzemydaitė (VU EVAF), Kęstutis Aidas (VU FF), Birutė Ona Palovienė (VU FLF), Roma Jusienė (VU FsF), Rimvydas Petrauskas (VU IF), Vilmantas Gėgžna (VU GMC), Asta Urbanavičiūtė-Globienė (VU KF), Darius Dilijonas (VU KnF), Irus Grinis (VU MIF), Vytautas Tutkus (VU MF), Augustė Dementavičienė (VU TSPMI), Vytautas Mizaras (VU TF), Mindaugas Laužikas (VU VM).

VU Sveikatinimo ir sporto koncepcijos darbo grupė

Studentų atstovai – Justas Kvedaravičius, Klaudijus Melys.

Vilniaus universitete 2012 m. buvo patvirtinta Sveikatos ugdymo ir aktyvumo skatinimo koncepcija, kurios tikslas yra ugdyti šiuolaikinės visuomenės narius, suvokiančius sveikatą kaip vertybę, prisiimančius atsakomybę už savo ir bendruomenės sveikatą. VU Sveikatos ir sporto koncepcijos darbo grupė ataskaitiniu laikotarpiu rengė naują koncepciją, kurioje išsikelti nauji tikslai bendruomenės švietimui ir paslaugų teikimui. Numatyta formuoti holistinį požiūrį į sveikatą, užtikrinti sveiką fizinę, psichologinę ir socialinę aplinką, užtikrinti Universiteto vadovybės palaikymą bei įtvirtinti Universitetą kaip lyderiaujantį sveikatos stiprinimo srityje šalies ir tarptautiniu lygiu.

VU Vienkartinių socialinių stipendijų komisija

Studentų atstovai – Vygailė Vilčiauskaitė, Aistė Pačebutaitė, Justas Kvedaravičius

Vienkartinės socialinės stipendijos yra Universiteto skiriama parama studentams, kurie patyrė nelaimingus nutikimus (artimojo (-ųjų) mirtį, artimojo (-ųjų) ar pačių studentų sveikatos sutrikimą, pablogėjusią finansinę padėtį) arba susilaukė naujagimio

Per ataskaitinį laikotarpį vyko 5 posėdžiai, kurių metu paskirtos 142 stipendijos už 39 197 eurų sumą.

VU Vienkartinių tikslinių stipendijų komisija

Studentų atstovai – Marius Norkūnas (iki 2020 m. balandžio mėn.), Vilius Mickūnas (nuo 2020 m. balandžio mėn.), Justas Kvedaravičius

Vienkartinės tikslinės stipendijos skirtos skatinti Universiteto studentus, kurie užsiima aktyvia moksline, sportine, kultūrine, visuomenine veikla ir garsina Universiteto vardą. Ataskaitiniu laikotarpiu (rudens ir pavasario semestrais) vyko 2 stipendijų skirstymo posėdžiai, kurių metu buvo skirtos 424 stipendijos. Iš viso už šiuos pasiekimus studentams buvo išmokėta 27 941,5 eurų suma.

Studijų programų komitetai

Studijų programų komitetai (SPK) yra akademiniai studijų programas koordinuojantys ir jų vykdymą prižiūrintys dariniai. SPK užtikrina studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą ir tobulina studijų programą analizuodamas dėstytojų, absolventų ir socialinių partnerių nuomonę bei kitus kokybės rodiklius. SPK sudaro ne mažiau kaip 3 dėstytojai, socialinis (-iai) partneris (-iai) ir bent 1 studentų atstovas.

Ataskaitiniu laikotarpiu dėmesys buvo skiriamas studentų atstovų kompetencijų ugdymui siekiant užtikrinti efektyvų studentų atstovavimą. Studentų atstovai dalyvavo ir kompetencijas kėlėsi VU SA organizuotuose centriniuose išvažiuojamuosiuose bei vietiniuose mokymuose, žinias tikrinosi atlikdami studentų atstovams SPK skirtą testą. Ataskaitiniu laikotarpiu atstovai susitikimų su studijų programų studentais metu, vykdydami elektronines apklausas ir kitus būdus, rinko studentų nuomonę apie studijų programų turinį, vykdymą, dėstymo kokybę ir kitus aktualius aspektus. Studentų atstovai dalyvavo SPK posėdžiuose, kuriuose atstovavo studentams aktualiais klausimais, ir patys inicijavo studentams opių problemų sprendimą.

SPK posėdžių metu daugiausia diskutuota pasirenkamųjų dalykų, dalykų turinio, atsiskaitymų tvarkų, dėstymo kokybės, darbo krūvio ir dalykų aprašų klausimais.

VU Bendruomenės reikalų darbo grupė

Studentų atstovai – Klaudijus Melys, Dovilė Zalepūgaitė (iki 2020 m. vasario mėn.), Julija Jarutytė (nuo 2020 m. vasario mėn.).

Bendruomenės reikalų darbo grupė jungia VU padalinių atstovus, teikiančius įvairias paslaugas bendruomenės nariams. Jos tikslas – užtikrinti, jog kiekvienas jaustųsi Universiteto bendruomenės dalimi, todėl darbo grupėje yra diskutuojama visais bendruomenei aktualiais klausimais.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 8 VU Bendruomenės reikalų darbo grupės posėdžiai, kuriuose buvo dalijamasi neakademinių kamieninių padalinių naujienomis, aptariamas projektų organizavimas Vilniaus universitete ir Vilniaus universiteto bibliotekos 450 metų jubiliejus.

VU 440 m. gimtadienio organizavimo koncepto darbo grupė

Studentų atstovai – Justas Kvedaravičius, Klaudijus Melys, Marius Norkūnas.

VU 440 gimtadienio stipendija – Universiteto dovana moksleiviams 440-ojo jubiliejaus proga. Tai pirmoji Lietuvoje tokio tipo stipendija, kuri suteikia paramą moksleiviams, stojantiems į Universitetą iš regionų, esantiems našlaičiais arba patiriantiems finansinių sunkumų, turintiems negalią ar kitų sąlygas studijuoti sunkinančių aplinkybių.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 4 komisijos posėdžiai, kurių metu buvo paskirtos 100 stipendijų stojantiems į Vilniaus universitetą už 200 tūkst. Eur.

Vilniaus universiteto 2018–2020 m. strateginio veiklos plano projektai

2.1. Magistrantūros studijų programų anglų kalba kūrimas

Studentų atstovas – Erikas Jankūnas.

Ataskaitiniu laikotarpiu strateginio projekto darbo grupė rengė Vilniaus universiteto Studijų tarptautiškumo gaires ir Studijų tarptautiškumo vertinimo metodiką. Pažymėtina tai, kad darbo grupės parengtos Studijų tarptautiškumo gairės buvo patvirtintos Vilniaus universiteto Senato nutarimu 2019 m. lapkričio 20 d. Taip pat svarbu pažymėti, kad šiuo metu kamieniniai akademiniai padaliniai, siekdami įgyvendinti gairėse numatytus tikslus ir uždavinius, aktyviai teikia paraiškas Universiteto studijų tarptautiškumo iniciatyvų, prisidedančių prie studijų tarptautiškumo gerinimo ir (ar) plėtros, finansavimui pagal 2020 m. prioritetus – Mokymas(sis) tarptautinėse grupėse ir Jungtinių studijų programų rengimas.

4.1. Studijų programų tarptautinimas ir į studentą orientuotos mokymo paradigmos įveiklinimas

Studentų atstovas – Lukas Lisauskas.

Ataskaitiniu laikotarpiu strateginio projekto darbo grupė rengė Vilniaus universiteto Mokymo ir mokymosi vizijos projektą. Buvo suorganizuoti susitikimai su kamieninių akademinių padalinių vadovų pavaduotojais studijoms, taip pat – dviejų dienų renginys, skirtas Universiteto bendruomenės nariams aptarti projektą, kuris yra tobulinamas toliau ir bus teikiamas Senatui.

4.2. Dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimo sistemos sukūrimas

Studentų atstovas – Klaudijus Melys.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo susitarta dėl mokymų, kurie vyksta dėstytojams, norintiems kelti pagrindines pedagogines kompetencijas. Peržvelgus studentų apklausas, identifikuotos studentams labiausiai kliūnančios kompetencijos, kurioms mokymų metu skirtas didesnis dėmesys. Kita grupės užduotis buvo parengti aprašą, kuriuo grindžiamos bazinės pedagoginės kompetencijos ir kuriuo vadovaujantis bus vertinamos kompetencijos VU KAP Priėmimo-atestacijos komisijose. Šis aprašas buvo parengtas, toliau jis bus derinamas ir tvirtinamas VU Senate. Apraše daugiausiai dėmesio skiriama grįžtamajam ryšiui, nuotolinio mokymosi priemonėms, dalinimuisi gerosiomis patirtimis.

4.3. Studentų profesinio tobulėjimo stebėsenos ir pagalbos sistemos sukūrimas

Studentų atstovas – Lukas Lisauskas.

Ataskaitiniu laikotarpiu strateginio projekto darbo grupė parengė Vilniaus universiteto Absolventų bendrųjų kompetencijų rinkinio projektą, kuriame nurodytos kompetencijos, kurias turi būti įgijęs kiekvienas Universiteto absolventas. Toliau dirbama su projektu, aprašant ir detalizuojant kiekvieną kompetenciją sudarančias dedamąsias. Vėliau bus rengiamas planas kaip užtikrinti šių kompetencijų ugdymą Universitete.

Bendradarbiavimas su VU skyriais ir kitomis organizacijomis

Šiais metais VU SA, reaguodama į Lietuvoje paskelbtą karantiną, susivienijo su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Lietuvos studentų sąjunga (LSS) ir Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) bei pradėjo vykdyti iniciatyvą Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams (SMMS).

Iniciatyvos tikslas – padėti 1–12 klasių moksleiviams geriau įsisavinti žinias, kurios yra suteikiamos besimokant nuotoliniu būdu. Iniciatyvos savanoriai – mentoriai – padėjo užsiregistravusiems moksleiviams gauti teorinę medžiagą, reikalingą tolimesniam mokymuisi, konsultavo nuotolinio mokymosi klausimais. Mentoriai moksleiviams taip pat suteikė informaciją, susijusią su karjeros konsultavimu, mobilumu, profesiniu orientavimu. Iniciatyva suvienijo ir sujungė per kelis šimtus moksleivių ir mentorių.

o ir sujungė per kelis šimtus moksleivių ir mentorių. Kita iniciatyvos veiklų – nuotoliniai užsiėmimai, kuriuos vedė iniciatyvos partneriai – universitetų ir organizacijų atstovai bei patys mentoriai. Įgyvendinta keliasdešimt tokių virtualių užsiėmimų. Per VU radiją START FM buvo transliuotos laidos moksleiviams.

Visa pagalba moksleiviams buvo suteikiama naudojantis nuotolinio bendravimo priemonėmis.

Iniciatyvą globojo Lietuvos Respublikos pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Iniciatyva startavo balandžio 7 dieną. Jos veiklas koordinavo VU SA programų, klubų ir projektų bei integracijos proceso koordinatorė Vanesa Ražinskytė.

Taip pat buvo vykdyta ir SMMS stovykla, kuri šiemet persikėlė į Discord. Apie ją plačiau galite paskaityti Programų, klubų ir projektų skyriuje.

VU Biblioteka

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo palaikyti glaudūs ryšiai su vienu artimiausių VU SA partneriu – Universiteto biblioteka. Ataskaitinio laikotarpio susitikimų metu buvo diskutuota ir vertinta informacinių išteklių, reikalingų studentams studijuoti, situacija ir kalbėta apie galimą elektroninių išteklių pasibaigimą. Gilintasi į Universiteto bibliotekos Integracijos savaitės metu vykdomas veiklas. Taip pat bendrauta dėl studentų mokymosi erdvių ir skaityklų veikimo Matematikos ir informatikos fakultete bei Medicinos fakultete, kalbėta dėl galimybių tobulinti mokymosi erdvę Kauno fakultete.

VU Sveikatos ir sporto centras

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti 7 susitikimai su VU SSC direktore dr. Ramune Žilinskiene ir šio centro darbuotojais. Susitikimų metu kalbėtasi apie VU sportą ir sveikatingumą: galimybių suteikimą studentams naudotis Centro paslaugomis, informacinio televizoriaus pajungimą VU SSC patalpose (Saulėtekio al. 2). Taip pat dirbta prie VU sporto ir sveikatingumo skatinimo koncepcijos. Šios koncepcijos klausimą VU SA siekė įtraukti į VU Senato darbotvarkę, tai buvo padaryta pritarus VU Senato kolegijai, todėl toliau aktyviai dirbta prie šios koncepcijos formavimo. Siūlyta šioje koncepcijoje numatyti infrastruktūros atnaujinimą, įtraukti ne tik fizinės sveikatos gerinimo, bet ir psichologinės būklės bei visuomenei Universiteto daromo poveikio aspektus. Šios koncepcijos formavimas laikinai sustojo, tačiau tikimasi darbus tęsti ateityje.

Universiteto LGBT+ grupė

Universiteto LGBT+ grupė – asociacija, vienijanti Vilniaus universiteto LGBT+ studentus, darbuotojus ir alumnus bei juos palaikančius asmenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SA programa Be etikečių ir Universiteto LGBT+ grupė kartu organizavo bendruomeninį renginį Praktinis vadovas: kaip išlįsti iš spintos. Taip pat bendradarbiauta kitais klausimais.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė (VGTU SA) – organizacija, atstovaujanti VGTU studentams.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendradarbiaujant įgyvendinta konferencija Aukštojo mokslo paskirtis: Ar einame kryptingai į niekur? Konferencijos metu kartu su kitų organizacijų bei institucijų atstovais diskutuota apie absolventų parengimą, aukštojo mokslo prieinamumą, aukštojo mokslo misijos įgyvendinimą per studijų procesą. Konferencijos metu vykusių diskusijų transliacijos yra prieinamos konferencijos Facebook renginyje.

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė (KTU SA) – organizacija, atstovaujanti KTU studentams.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytas sklandus bendradarbiavimas įvairiais klausimais. VU SA Matematikos ir informatikos fakulteto MIDI komanda dalyvavo susitikimuose su KTU Informatikos fakulteto studentų atstovybės komanda. Susitikimų metu buvo dalijamasi abipuse patirtimi organizuojant renginius. VU SA prezidentas moderavo diskusiją KTU SA organizuotoje konferencijoje „Tai, ko nepagooglinsi“. Taip pat vedė mokymus, skirtus KTU SA padalinių pirmininkams ir jų komandoms. Šie mokymai buvo orientuoti į vieningos organizacijos įvaizdį ir sutelktą problemų sprendimą.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS)

2020 balandžio mėn. VU SA kartu su Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Lietuvos moksleivių sąjunga pradėjo vykdyti bendrą iniciatyvą Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams, kurios pagrindu tapo VU SA programa tokiu pačiu pavadinimu. Daugiau apie šią iniciatyvą – čia.

Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat teiktas raštas dėl lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų bendrabučių infrastruktūros gerinimui. Daugiau informacijos apie rezultatus – čia

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) – asociacija, kuri vienija ir atstovauja Lietuvos doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir tyrėjus.

Ataskaitiniu laikotarpiu su LJMS nariais diskutavome studentų paskolų klausimais. Po šios diskusijos atlikta apklausa dėl studijų paskolų, joje dalyvavo visų pakopų VU studentai.

Lietuvos liberalus jaunimas

Lietuvos liberalus jaunimas (LLJ) – nepriklausoma, nepartinė, intelektuali ir pažangi nevyriausybinė jaunimo organizacija, puoselėjanti laisvės ir teisingumo idėjas.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SA atstovai LLJ nariams vedė mokymus apie atstovavimą ir lyderystės svarbą priimant sprendimus.

Lietuvos moksleivių sąjunga

Lietuvos moksleivių sąjunga – organizacija, jungianti Lietuvos mokinių savivaldas ir atstovaujanti joms Lietuvos institucijose.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SA atstovai vedė komandos formavimo mokymus, skirtus organizacijos biuro komandai. 2020 balandžio mėn. VU SA kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Lietuvos studentų sąjunga pradėjo vykdyti bendrą iniciatyvą Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams, kurios pagrindu tapo VU SA programa tokiu pačiu pavadinimu. Daugiau apie šią iniciatyvą galima rasti čia.

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga Apskritas stalas

VJOS AS – Vilniaus miesto savivaldybėje registruotų jaunimo organizacijų sąjunga, atstovaujanti jaunimui ir jų organizacijoms Vilniaus miesto lygmeniu.

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta VJOS AS asamblėjoje. Jos metu išrinktas naujas VJOS AS pirmininkas, Valdybos nare tapo Ilona Žilinskytė, o atstovu Vilniaus Jaunimo reikalų taryboje – Erikas Jankūnas. Dalyvauta VJOS AS darbo grupėse dėl strategijos, kontrolės komisijos ir asamblėjos nuostatų, įstatų atnaujinimo. Taip pat VU SA nariai dalyvavo VJOS AS organizuojamuose mokymuose

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – organizacija, atstovaujanti jaunimui ir jaunimo organizacijoms Lietuvos mastu.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendradarbiauta su Eurodesk Lietuva dėl turinio viešinimo platformoje bei temų, kurios yra aktualios studentams. Taip pat dalyvauta LiJOT vasaros festivalio Dalinkis vasara diskusijoje Aukštasis mokslas: kada švietimą įdarbinsime ateičiai? Jos metu kalbėta apie nemokamą aukštąjį mokslą bakalaurams, socialines garantijas, studentų darbo ir studijų derinimą.

2020 balandžio mėn. VU SA kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos studentų sąjunga pradėjo vykdyti bendrą iniciatyvą Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams, kurios pagrindu tapo VU SA programa tokiu pačiu pavadinimu. Daugiau apie šią iniciatyvą – čia.

Žinių ekonomikos forumas (ŽEF)

Žinių ekonomikos forumas – asociacija, atvira visoms idėjoms, kurios skatina prioritetinės Lietuvos srities – žinių ekonomikos – augimą. ŽEF kviečia visuomenę kartu kurti modernesnę, šiuolaikinėmis technologijomis bei žiniomis grįstą šalies ateitį.

VU SA atstovai aktyviai dalyvauja asociacijos Žinių ekonomikos forumas vykdomose veiklose. Gruodžio 5 d. vykusiame išplėstiniame ŽEF Tarybos posėdyje kartu su kitais nariais VU SA atstovas diskutavo apie ateinančių metų ŽEF veiklos prioritetus švietimo ir inovacijų srityse, kurie bus tvirtinami visuotiniame ŽEF narių susirinkime.

Nuo 2018 m. VU SA kartu su ŽEF bei kitomis organizacijomis – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ir Šiaulių universiteto Studentų atstovybe – vykdo projektą Viešojo valdymo švietimo srityje gerinimas įtraukiant nevyriausybines organizacijas. Taip pat ŽEF atstovai dalyvauja įvairiuose VU SA organizuojamuose renginiuose.

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

Projektas ARQUS

Studentų atstovai – Klaudijus Melys, Jorigis Marčėnas.

Šiais metais Vilniaus universitetas prisijungė prie Europinio projekto ARQUS, skirto dalintis patirtimi ir resursais tarp septynių projekte dalyvaujančių Europos universitetų. Siekdamas užtikrinti, kad būtų atkreiptas dėmesys į studentų poreikius, kiekvienas universitetas delegavo po du studentų atstovus. VU studentų atstovai ARQUS projekte – Klaudijus Melys ir Jorigis Marčėnas. 2019 m. spalio 29–31 d. Briuselyje, Belgijos karalystėje, vyko ARQUS studentų atstovų (angl. student council) susitikimas, kurio metu atstovams pristatytas ARQUS projektas, jo tikslai bei priemonės, skirtos suvienyti universitetus. Vėlesniais susitikimais, vykusiais nuotoliniu būdu, siekta užtikrinti aktyvų narių įsitraukimą, žinių dalijimąsi. Susitikimų metu aptarti būdai viešinti ARQUS ir jo galimybes studentams, o kaip vienas svarbiausių uždavinių iškeltas Student Card įvedimas ir įgyvendinimas

JK aukštojo mokslo užtikrinimo organizacija Wonkhe

Susitikime dalyvavę VU SA atstovai – Laima Jasionytė, Klaudijus Melys, Lukas Lisauskas ir Ivan Trunov.

2020 m. sausio 6 d. VU SA dalyvavo VU Gyvybės mokslų centre vykusiame susitikime su Didžiosios Britanijos aukštojo mokslo užtikrinimo (angl. Higher Education Policy) organizacijos, vienijančios Didžiosios Britanijos studentų savivaldas, atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos organizacijų struktūros, įsitraukimas į aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo galimybes, dalintasi patirtimi apie studijų paskolų sistemą, studentų konsultavimą, bendrabučių tinklaveiką ir infrastruktūrą, psichologinės bei emocinės pagalbos teikimą studentams.

Europos mokymo ir mokymosi forumas

Studentų atstovai – Justas Kvedaravičius ir Augustė Grakavinaitė.

2020 m. vasario 13–14 d. Utrechto mieste, Nyderlandų Karalystėje, vyko Europos mokymosi ir mokymo forumas (angl. European Learning & Teaching Forum). Jo metu buvo pristatytos su mokymu ir mokymusi susijusios inovacijos, tendencijos ir aptartos kylančios problemos. Forume buvo diskutuojama apie mišraus mokymosi kursus (angl. blended learning courses), jų būtinumą ir naudą, skaitmenines studijas, studijų programų tobulinimą, dėstytojų kompetencijų kėlimą bei dėstytojų ir studentų mobilumą bei tarptautiškumą. Didelis dėmesys buvo kreipiamas į studentus bei jų įtraukimą į studijų procesą ir jo tobulinimą. VU SA atstovai forumo metu dalyvavo plenarinėse sesijose, kurių metu su kitų šalių universitetų atstovais diskutavo apie studijų procesą, problemas, su kuriomis susiduria studentai universitetuose. Prieš forumą VU SA atstovai turėjo susitikimą su Europos studentų sąjungos (angl. ESU) atstovais. Jo metu konferencijoje dalyvaujantys studentai diskutavo apie forumo temas ir pranešimus bei studijų procesus, į kuriuos turėtų būti įtraukti studentai.

Konferencija Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas

2019 m. gruodžio 11 d. VU SA atstovai dalyvavo studijų kokybės vertinimo centro organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas. Konferencijoje dalyvavę pranešėjai iš Lietuvos ir užsienio pristatė ryšius tarp kokybės, atskaitomybės ir reitingų kompleksiškumo, kokybės ir atskaitomybės kultūrą, kokybės užtikrinimo ir studentų studijų rezultatų siekimo įžvalgas. Konferencijoje taip pat buvo aptarta ir aukštojo mokslo kokybė studentų akimis.

Nacionalinė pažangos programa

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos jaunimo organizacijomis organizavo konferenciją, kurios metu aptarta 2021–2030 m. nacionalinės pažangos programos dalis, susijusi su Lietuvos jaunimu, jaunimo organizacijomis. Konferencijos metu pristatyta programos logika ir dirbta darbo grupėse. VU SA atstovai identifikavo svarbius klausimus: darbas su jaunimu, socialinių paslaugų ir būsto užtikrinimas, stipendijos, programos ir finansavimo priemonės. Šios priemonės yra nukreiptos į asmenis, atvykusius iš kaimo į miestą bei yra skirtos tiek adaptacijai, tiek veiklų, kurios įtrauktų jauną žmogų, plėtrai.

Raštai

1. Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, išorinio studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos projektų

VU SA, reaguodama į 2019 m. rengtą Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, jo priedus, Išorinio studijų krypčių vertinimo metodikos ir Ketinamųjų vykdyti studijų programos vertinimo metodikos projektus, teikė raštus LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Studijų kokybės vertinimo centrui. Rengiant dokumentus nebuvo atsižvelgta į teiktus siūlymus, komentarus ir pastabas, o projektai nebuvo derinti su suinteresuotomis pusėmis – aukštosiomis mokyklomis, studentais, socialiniais partneriais. Akcentuoti siūlyti pakeitimai, kurie padės vertinti aukštosiose mokyklose vykdomas ir ketinamas vykdyti studijų kryptis bei studijų krypčių studijų programų kokybę.

2. Dėl Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo projekto

VU SA, reaguodama į 2019 m. rengtą Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, teikė pasiūlymus ir pastabas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl tolimesnio projekto tobulinimo. Raštu buvo siūlomi vertinamųjų sričių ir rodiklių pakitimai.

3. Dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 82 straipsniu įstatymo projekto

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SA reagavo į LR Seimo užregistruotą LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimą ir įstatymo papildymą 82 straipsniu, kuriame buvo numatyta nepalankių ir aukštojo mokslo prieinamumą sunkinančių aplinkybių finansiškai pažeidžiamų socialinių grupių studentams. Raštu buvo teikti siūlymai panaikinti akademinius rezultatus kaip kriterijų; studentams, išėjusiems akademinių atostogų dėl ligos arba nėštumo, palikti teisę pretenduoti į socialines stipendijas; studentų, galinčių gauti socialinę stipendiją, amžiaus kartelę pakelti iki 30 metų ir numatyti pakankamą socialinės stipendijos dydį pragyvenimo poreikiams tenkinti (į 1 minimalių vartojimo poreikių dydį).

4. Dėl paramos teikimo studentams su negalia sistemos tobulinimo

Vilniaus universitetas, remiamas VU SA, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei LR Socialinės apsaugos ministerijai teikė pastabas ir siūlymus finansinės paramos studentams su negalia sisteminei peržiūrai ir šios sistemos tobulinimui. Šiems pasiūlymams buvo pritarta.

5. Dėl siūlymo registruoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pataisą ir Dėl siūlymo registruoti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisą

VU SA ataskaitiniu laikotarpiu, reaguodama į LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete (ŠMK) svarstomą klausimą Dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 82 straipsniu bei atsižvelgdama į svarstytus šio įstatymo pakeitimus, parlamentarams teikė siūlymus registruoti įstatymo pakeitimus, kuriuose būtų numatoma padidinti Valstybinio studijų fondo administruojamų socialinių stipendijų dydį iki 1 minimalių vartojimo poreikių dydžio bei numatyti galimybes gauti socialinę stipendiją asmenims, kurie pirmąsyk yra akademinėse atostogose. Pasiūlymas dėl socialinių stipendijų didinimo sulaukė LR Seimo narių dėmesio bei buvo užregistruotas, ataskaitiniu laikotarpiu šis didinimo klausimas buvo ir toliau svarstomas LR Seimo ŠMK posėdžiuose.

6. Dėl dviračių infrastruktūros plėtros

VU SA ir VU teikė pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybei plėtoti dviračių infrastruktūrą, sujungiant Saulėtekio al. esantį studentų miestelį su Vilniaus miesto centru. Taip pat plėtoti dviračių laikymo taškus. Savivaldybė atsakė ieškosianti būdų, kaip praplėsti dviračių laikymo taškus tolimesniuose miesto rajonuose. Taip pat ji numatė įgyvendinti dviračių eismo jungimus tarp studentams svarbių miesto rajonų.

Tyrimai ir analizės

Vilniaus universiteto pirmo kurso studentų streso ir gerovės tyrimas (BOOM-LT)

VU SA prisidėjo prie Psichotraumatologijos centro įgyvendinto studentų streso ir gerovės tyrimo BOOM-LT. Juo siekiama sužinoti, kokių sunkumų patiria Vilniaus universiteto studentai ir kokie aspektai yra svarbūs, kad studentai jaustųsi sveiki ir laimingi studijų metu. Tyrime buvo apklausta 1713 studentų.

Dažniausiai studentai nurodo, kad susiduria su sveikatos ir su mokslu / darbu susijusiomis problemomis. Daugiau nei du trečdaliai studentų sutinka, jog jų gyvenimo sąlygos puikios, tačiau būtų linkę kažką savo gyvenime keisti. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad daugiau nei pusė studentų nerūko ir kad kiek mažiau nei trečdalis – nevartoja alkoholio. Kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustųjų teigia, jog yra patyrę patyčias universitete / darbe.

Tyrimas apie grįžtamojo ryšio iš studentų rinkimą Lietuvos aukštosiose mokyklose

VU SA atliko tyrimą apie grįžtamojo ryšio iš studentų rinkimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Tyrimo tikslas buvo sužinoti studentų grįžtamojo ryšio rinkimo situaciją šalyje, vadovaujantis studentų atstovų ekspertine nuomone. Tyrime dalyvavo 56 studentų atstovybių nariai iš 15 aukštųjų mokyklų, esančių 5 skirtinguose Lietuvos regionuose.

Pastebėta, kad patogiausias būdas teikti grįžtamąjį ryšį, studentų atstovybių narių nuomone, yra internetinės apklausos, tačiau tik elektroninių apklausų formų ir gyvų diskusijų bei pokalbių derinimas leidžia surinkti kokybišką informaciją ir gerina aukštosios mokyklos grįžtamojo ryšio rinkimo ir naudojimo situaciją.

Studentų nuomonės apie valstybės remiamas paskolas tyrimas

VU SA atliko studentų nuomonės apie valstybės remiamas paskolas, skirtas studijų kainai, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis, tyrimą. Apklausos tikslas – remiantis studentų nuomone išsiaiškinti geriausias valstybės remiamų paskolų tobulinimo kryptis. Buvo atlikta Vilniaus universiteto studentų apklausa, kurioje dalyvavo 829 studentai. Iš jų 78 proc. studijavo valstybės finansuojamoje studijų vietoje, 38 proc. dirbo apmokamą darbą ir 14 proc. buvo pasiėmę valstybės remiamą paskolą per paskutinius 5 metus. Vidutinis respondento amžius – 21 metai ir didžioji dauguma jų buvo I (bakalauro) pakopos studentai.

Su visais VU SA atliktais tyrimais galite susipažinti: vusa.lt/lt/veiklos-ir-tyrimu-ataskaitos


STIPRI ORGANIZACIJA

VU SA Projektai

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SA įgyvendino 2 projektus, vieno projekto įgyvendinimas vis dar tęsiasi. Taip pat buvo pateiktos 2 projektų paraiškos, dėl vienos iš jų laukiama vertinimo komisijos galutinio sprendimo, kitas projektas finansavimo negavo.

Įgyvendinti 2 ŠMSM finansuojamo pilietinio, mokslinio, kūrybinio ir sportinio studentų projekto konkursą laimėję projektai. Pirmasis – Akademinės etikos paradigmos idėjų plėtra ir taikymas studentiškose veiklose, kurio metu stiprintas studentų suvokimas apie akademinės etikos principus ir jų pažeidimų prevencijos įgyvendinimą akademinėje veikloje. Antrasis – Studentų pasitenkinimas studijomis: ar įmanoma ir kaip jį išmatuoti? Užsienio patirties analizė ir siūlymai Lietuvos aukštosioms mokykloms, kurio tikslas buvo parengti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pasitenkinimo studijomis analizę. Joje yra apžvelgiami svarbiausi studentų pasitenkinimo studijomis teoriniai aspektai, ir, remiantis surinktomis užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų gerosiomis patirtimis, išgryninti siūlymai Lietuvos aukštosioms mokykloms.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gautas finansavimas projektui Viešojo valdymo švietimo srityje gerinimas įtraukiant nevyriausybines organizacijas. Projektą koordinuoja VU SA, vykdo jį kartu su partneriais: asociacija Žinių ekonomikos forumas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ir Šiaulių universiteto Studentų atstovybe. Projekto tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose švietimo srityje. Projekto metu atliekamos apklausos, skirtos identifikuoti tikslinių grupių poreikius ir problemas, bei jų pagrindu rengiami pasiūlymai ir pozicijos švietimo sistemos kokybe susidomėjusioms institucijoms. Taip pat stiprinamas projekto partnerių visuomeninių interesų gynimas švietimo srityje, dalyvavimo viešojo valdymo procesuose kokybė ir mastas bei vykdomos kitos projekto tikslui pasiekti numatytos veiklos.

Institucinis stiprinimas

Per šiuos metus iš viso buvo organizuota 36 mokymų, kuriuose dalyvavo 844 dalyviai. Pagrindinės temos, į kurias buvo gilinamasi mokymų metu:

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Sistemingiau ir kryptingiau pradėta dirbti žmogiškųjų išteklių srityje:

Kitos kompetencijos

Lektorių duomenų bazė

Per šią kadenciją, naudojant anksčiau surinktus duomenis apie galimus lektorius, buvo išsikeltas tikslas parengti naują platformą, kurioje būtų galima rengti ir komentuoti paraiškas, rinktis lektorius ir naudoti surinktą metodinę medžiagą.

Jau yra parengtas platformos prototipas, kuriuo naudojantis būtų automatizuotas ir palengvintas paraiškų rengimo procesas. Platformos kūrimu siekiama padėti mokymų organizatoriams dar efektyviau pasiruošti: pagal norimas temas atsirinkti lektorius, pasisemti idėjų iš anksčiau VU SA organizuotų simuliacijų ar kitų veiklų.

Nuolatos renkant grįžtamąjį ryšį apie šią platformą, norima paskatinti ją tobulinti ir pritaikyti prie vis kintančios ir augančios organizacijos.

Metodinė medžiaga

Šiais metais buvo pradėta versti per kelis metus surinkta metodinė medžiaga. Tai įrankis organizacijos žmonėms kompetencijas kelti ne tik išvažiuojamųjų ar vietinių mokymų metu, tačiau nuolatos – skaitant, sprendžiant testus ar vykdant simuliacijas.

Šiuo metu yra išverstos šios temos:

Ateityje galima tęsti metodinės medžiagos vertimą bei patalpinti ją lektorių duomenų bazės platformoje.

VU SA vykdyti mokymai

2019

Data Dalyviai Pavadinimas Atsakingas žmogus
07.06 12 VU SA FF Vietiniai kuratorių mokymai Evaldas Matijošaitis
07.06-07.07 14 VU SA TF Išvažiuojamieji kuratorių mokymai Izabelė Petrikaitė
07-07 24 VU SA FilF Išvažiuojamieji kuratorių mokymai Reda Stankutė
07.08-07.09 14 VU SA GMC Išvažiuojamieji pasiruošimai planavimams Monika Pošiūnaitė
07.10 11 VU SA FsF Vietiniai kuratorių komandos formavimo mokymai Tomas Getautas
07.18 14 VU SA GMC Vietiniai kuratorių mokymai Gerda Matuškevičiūtė
07.20 28 VU SA MF Vietiniai kuratorių mokymai Ignas Planutis
07.22 27 VU SA MIF Vietiniai kuratorių mokymai Augustė Chmieliauskaitė
07.22 20 VU SA FsF Vietiniai kuratorių mokymai Natalija Pevcova
07.23-07.24 9 VU SA KF Išvažiuojamieji kuratorių mokymai Milda Šadreikaitė
07.24-07.27 14 VU SA TF 2019–2020 m. veiklos planavimai Karina Sinkevičiūtė
08.05-08.06 10 Sąžiningai 2019–2020 m. veiklos planavimai Karina Ingiliartaitė
08.22-08.23 13 VU SA KF Išvažiuojamieji koordinatorių komandos mokymai Justina Janavičiūtė
09.06 11 VU SA IF Vietiniai koordinatorių komandos mokymai Iveta Kemėšytė
09.24 15 VU SA KnF Seniūnų mokymai Indrė Bagdžiūtė
10.15-10.22 11 Be etikečių Vietiniai informacinės, marketingo, organizacinės sričių mokymai bei komandos formavimas (vyko du vakarus spalio 15 ir 22 d.) Ieva Budreikaitė
10.05-10.06 11 VU SA FsF Vietiniai koordinatorių komandos mokymai Viltė Jankauskaitė
10.26-10.27 27 VU SA FsF Vietiniai socialinių-akademinių žinių mokymai Aistė Pačebutaitė
10.26-10.27 22 VU SA CHGF Rudens mokymai Irma Brogaitė
11.15 18 VU JEK Komandos formavimas Milita Užgirytė
11.10 30 VU SA MIF Vietiniai mokymai Monika Barauskaitė
11.22-11.24 36 VU SA KF Rudens išvažiuojamieji mokymai Rugilė Balčiūnaitė
11.22-11.24 28 VU SA TSPMI Rudens išvažiuojamieji mokymai Artūras Cesiulis
11.29-12.01 25 VU SA FF Rudens išvažiuojamieji mokymai Rūta Marija Trečekauskaitė
11.30 30 VU SA MIF Vietiniai MIDI vadovų mokymai Povilas Zaremba
11.08-11.10 27 VU SA GMC Išvažiuojamieji rudens mokymai Ignas Ušinskas
11.09-11.10 30 VU SA TF Išvažiuojamieji rudens mokymai Martynas Zdanavičius
11.16 20 VU SA TF Seniūnų mokymai Karolina Kasciukevičiūtė
11.23-11.24 50 VU SA VM ir VU SA IF Rudens išvažiuojamieji mokymai Iveta Kemėšytė
11.30-12.07 40 VU ESN Išvažiuojamieji mokymai Ajane Mrgrjana
12.06-12.08 25 VU SA FilF Žiemos išvažiuojamieji mokymai Prieglius Žuklys
12.14-12.15 30 VU SA KnF Žiemos išvažiuojamieji mokymai Ieva Kanopaitė
12.06-12.07 35 VU SA FsF Žiemos išvažiuojamieji mokymai Viltė Jankauskaitė

2020

Data Dalyviai Pavadinimas Atsakingas žmogus
01.17 24 VU SA CHGF 55 Chemikų dienų komandos mokymai Lavija Žibutytė
02.08 19 VU SA CHGF koordinatorių mokymai Irma Brogaitė
02.15 70 VU KD savanorių mokymai Toma Tomkutė

DARNI UNIVERSITETINĖ BENDRUOMENĖ

Bendruomenę buriantys renginiai

Bendruomeniškumo puoselėjimas bei studentų integracija išlieka svarbiu Vilniaus universiteto Studentų atstovybės veiklos prioritetu. Jau kelerius metus iš eilės VU SA aktyviai rūpinasi socialinių-akademinių ir bendruomeninių renginių pasiūla, stiprina ir plečia projektus, klubus ir programas, kurie yra atviri visiems VU bendruomenės nariams. Taip VU SA skatina darnią, atvirą ir universitetines tradicijas puoselėjančią bendruomenę.

Sielų upė

Šiemet VU SA nariai jau aštuonioliktą lapkritį iš eilės, Visų šventųjų dieną, Kauno senamiestyje įžiebė tūkstančius žvakučių. Miesto širdyje Sielų upė kvietė kauniečius, miesto svečius bei visą Universiteto bendruomenę prisiminti bei pagerbti mirusius artimuosius.

VU SA 30

Lapkričio 16 dieną, Tarptautinės studentų dienos išvakarėse, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė minėjo savo 30-ąjį gimtadienį. Gimtadienio priešpiečių metu nevyriausybinės jaunimo organizacijos, veikiančios ne tik Vilniaus universitete, bet ir Lietuvoje, buvo kviečiamos prisiminti šalies studentijos trisdešimtmetį ir pasidalinti gerosiomis patirtimis, kaip pasiekė reikšmingų rezultatų, atnešusių pokytį šių dienų studentui. Gimtadienio šventės vakarinėje dalyje susitikusios VU SA narių kartos dalinosi prisiminimais apie organizacijos raidą per pastarąjį trisdešimtmetį.

Kandidatų eiti VU rektoriaus pareigas debatai

Sausio 16 dieną, atviro Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Parlamento posėdžio metu, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salėje vyko VU SA organizuoti kandidatų eiti VU rektoriaus pareigas debatai, į kuriuos buvo kviečiami visi Vilniaus universiteto bendruomenės nariai. Debatų metu buvo aptariamos studentams aktualios problemos – kandidatai išsakė savo nuomones bendrabučių, stipendijų, bendruomenės narių integracijos, aplinkos pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems Vilniaus universiteto bendruomenės nariams bei kitais klausimais.


Studentų integracija

Studijų sutarčių pasirašymas su būsimais VU studentais

2020 m. liepos 29–31 dienomis Gyvybės mokslų centre vyko studijų sutarčių pasirašymas. Tai renginys žymintis naujų studentų integracijos į akademinę bendruomenę pradžią. Atvykusius būsimus pirmakursius lydėjo kuratorių programos atstovai, kurie būsimus studentus konsultavo jiems rūpimais klausimais, suteikė svarbiausią informaciją ir kvietė aktyviai dalyvauti vyksiančiose pirmakursių stovyklose.

VU pirmakursių stovyklos

2019 m. rugpjūčio mėn. prieš prasidedant naujiems mokslo metams Vilniaus universitete tradiciškai įvyko 14 VU SA organizuojamų pirmakursių stovyklų. Šiemet jose dalyvavo daugiau nei 1300 būsimų VU studentų. Stovyklų metu buvo pristatomas Vilniaus universitetas, suteikiama bazinė socialinė ir akademinė informacija, pristatomos VU SA veiklos sritys, programos, klubai ir projektai bei studento galimybės VU.

VU pirmakursių integracijos savaitė

Jau ketvirtąjį kartą organizuojama VU integracijos savaitė 2019 m. rugsėjo 2–6 d. įvyko visuose 14 VU kamieniniuose akademiniuose padaliniuose. Integracijos savaitės pradžioje vyko Vilniaus universiteto darbuotojų, studentų ir alumnų eisena, kurios metu 40 VU SA narių prisidėjo prie sklandaus jos įgyvendinimo. VU Didžiajame kieme vyko studijų metų pradžios ceremonija Renovatio Studiorum, kurioje VU SA prezidentas Klaudijus Melys skaitė pirmakursių priesaiką. Integracijos savaitės metu pirmakursiai susipažino su VU bendruomene, studijų procesu, VU veikiančiomis organizacijomis ir kita aktualia informacija. Kiekviename padalinyje vyko VU SA pristatymai ir pasidalijimas patirtimi apie studijas VU.

VU pirmakursių krikštynos

Spalio mėnesį VU SA padaliniai organizavo pirmakursių krikštynas, kuriose dalyvavo daugiau nei 2 tūkst. pirmakursių. Krikštynų metu studentai išbandė savo jėgas ir tobulino komandinio darbo įgūdžius dalyvaudami orientacinėse varžybose Vilniaus mieste, lavino kūrybiškumą ruošdami pasirodymus. Po aktyvių dieninių veiklų pirmakursiai buvo kviečiami į koncertus ir vakarinę krikštynų dalį VU studentų naktis: Urban. Jos metu dalyvius šokti kvietė Vidas Bareikis, grupė Indieca ir kiti šokių muzikos atlikėjai.

Aukštųjų mokyklų mugė Kaune ir paroda STUDIJOS 2020 Vilniuje

Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus universitetas dalyvavo studijų parodose – sausio 23 dieną Aukštųjų mokyklų mugėje Kaune, o vasario 6–7 dienomis – 18-oje didžiausioje tarptautinėje studijų ir karjeros planavimo parodoje Baltijos šalyse STUDIJOS 2020. VU SA rūpinosi VU kamieniniams akademiniams padaliniams atstovausiančių studentų paieška ir Kaune subūrė 20, Vilniuje – 56 apie studijas VU konsultuojančių studentų, VU SA narių, komandą. Taip pat prisidėjo prie mokymų organizavimo Universitetą atstovaujantiems studentams, o mugės ir parodos metu rūpinosi organizacine dalimi ir tinkamu Universiteto reprezentavimu.


Programos, klubai, projektai ir viešosios įstaigos

Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias dėmesys buvo skiriamas PKP bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitais VU ir VU SA dariniais. Buvo tęsiami PKP vadovų kasmėnesiniai susitikimai ir informacijos sklaida, dalinimasis gerąja patirtimi ir veiklos rezultatais tarp PKP vadovų. PKP nariai buvo kviečiami dalyvauti VU SA organizuojamuose vasaros, informacinės, marketingo ir organizacinės sričių mokymuose, taip pat išvažiuojamuosiuose organizacinės srities mokymuose. Vasaros laikotarpiu beveik visi PKP dalyvavo pirmakursių stovyklose, pristatė savo veiklą ir kvietė studentus prie jos prisijungti. Didelis dėmesys skirtas PKP instituciniam stiprinimui – vykdyti penkių PKP metų veiklos planavimai, nuolat vykdytos konsultacijos geriausiems situacijų sprendimo būdams rasti bei sklandžiai veiklai vykdyti. Pagal praėjusių metų patvirtintus VU SA PKP pavyzdinius nuostatus, du PKP atsinaujino savo reglamentavimą taip apibrėžiant PKP struktūrą, veiklos tikslus ir principus.

Programos

Sąžiningai

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Karina Ingiliartaitė.

Sąžiningai– VU SA programa, puoselėjanti Vilniaus universiteto bendruomenės akademinę etiką ir skatinanti akademinio sąžiningumo kultūrą. Prie programos veiklos prisidedantys dalyviai siekia mažinti nusirašinėjimo, plagijavimo ir rašto darbų pirkimų atvejus. Akademinio sąžiningumo skatinimui yra rengiami vykdomų tarpinių ir galutinių atsiskaitymų (kolokviumų ir egzaminų) stebėjimai, organizuojamos informacinės kampanijos, rubrikos, atliekami tyrimai, rengiami straipsniai ir apžvalgos. Programos atstovai veiklą vykdo visuose Vilniaus universiteto kamieniniuose akademiniuose padaliniuose.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdyti programos Sąžiningai 2019–2020 metų veiklos planavimai, kurių metu iškeltas tikslas – pabaigti tvarkyti padaliniuose veikiančių koordinatorių pareigybinį aprašą. Vasarą programos atstovai dalyvavo VU SA P pirmakursių stovyklose ir jų dalyviams pristatinėjo programos svarbą. Didžiausias pokytis programoje – pasiskirstymas pareigomis tarp programoje veikiančių narių (atsirado asmenys, atsakingi už viešinimą ir žmogiškuosius išteklius ieškant paramos ar stebėtojų). Per ataskaitinį laikotarpį buvo pradėtas bendradarbiavimas ir diskusija apie skaidrumą bei akademinę etiką su Specialiųjų Tyrimų Tarnybos (STT) atstovu, suorganizuotas VU SA IF ir VU SA FilF renginys akademinės etikos tema – Akademinė etika: nuo nulio iki mėnulio.

Be etikečių

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Ieva Budreikaitė.

Be etikečių– – nuo 2009-ųjų VU SA vykdoma programa, aktyviai veikianti socialinės atskirties mažinimo ir žmogaus teisių srityse. Šia programa siekiama skatinti pagarbą VU bendruomenėje, laužyti nusistovėjusius stereotipus ir didinti Universiteto atvirumą skatinant visapusę socialiai pažeidžiamų grupių integraciją. Pagrindinės programos vertybės: lygybė, atvirumas ir pagarba kiekvieno žmogaus individualumui.

Programos veikla šiemet buvo orientuota į emocinio intelekto bendruomenėje lavinimą bei supažindinimą su socialiai atskirtomis grupėmis, jų problematika. Programa metų eigoje Universiteto bendruomenę bandė edukuoti emocinės paramos temomis apie psichologines ligas, toleranciją, skirtumų priėmimą, nerimo sutrikimus. Didžiausias pokytis ataskaitiniu laikotarpiu – atgaivintas VU veidai projektas, kuris šiais metais, minint Tarptautinę migrantų dieną, suteikė galimybę paimti interviu ir pabendrauti su dėstytoju iš Serbijos. Metų eigoje atsirado aktyvus bendradarbiavimas su Universiteto LGBT + grupe, Vilniaus miesto socialinės paramos centro pagalbos šeimai skyriumi, Žmogaus teisių balsu. Taip pat pratęstas bendradarbiavimas su Jaunimo linija. Programa šiais metais gali pasidžiaugti renginiais, kurie pritraukė Universiteto bendruomenę – renginys, skirtas tarptautinei atsiskleidimo dienai, pritraukęs auditoriją diskusijai ir istorijų dalinimuisi: Kaip išlįsti iš spintos: praktinis vadovas; kasmetinis renginys, šiais metais skirtas susipažinimui su psichologiniais sutrikimais ir ligomis: Hallophobia; didelio susidomėjimo sulaukusi paskaita apie nerimo sutrikimus – Nerimo sutrikimai: ką verta žinoti?; ir naujo formato renginys apie socialinę atskirtį, organizuotas bendradarbiaujant su ESN VU ir Pirmu Blynu – Dinner for Unity.

Kuratorių programa

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Ugnė Unguraitytė (iki 2019 m. spalio mėn.), Vanesa Ražinskytė (nuo 2019 m. spalio mėn.).

Kuratorių programa – nuo 2000 metų VU SA pradėta vykdyti programa, išplitusi ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Kasmet VU SA padaliniai atrenka vyresnių kursų studentus-kuratorius, kurie visada pasiruošę pasirūpinti pirmakursiais ir padėti jiems integruotis Universiteto bendruomenėje, supažindinti su VU tradicijomis, studijų tvarka.

Kuratorių programa šiemet pirmą kartą buvo priskirta VU SA integracijos koordinatoriaus atsakomybei. Programa savo veiklą pradėjo gegužės mėnesį ir surinko virš 200 kuratorių. Savo kompetencijas kuratoriai kėlė centrinių mokymų metu, kur plačiau susipažino su Universiteto galimybėmis bei pagrindine socialine-akademine informacija. Taip pat savo žinias gilino ir vidiniuose padalinių mokymuose.

Kuratoriai dalyvavo pirmakursių sutarčių sudaryme su Universitetu, kuris jau antrus metus vyko VU Gyvybės mokslų centre. Be to, programos nariai rūpinosi pirmakursių integracija į Universitetą pirmakursių stovyklų bei integracijos savaitės metu.

Erasmus Student Network Vilnius University (ESN VU)

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Ona Marija Ladigaitė.

ESN Vilnius University – VU SA programa, skatinanti studentų mobilumą bei padedanti užsienio studentams integruotis Vilniaus universitete. Tai seniausia ir stambiausia ESN Lithuania sekcija. Pagrindinis ESN Vilnius University tikslas – padėti į VU atvykstantiems užsienio studentams prisitaikyti naujoje aplinkoje, supažindinti juos su studijų tvarka, mūsų šalies kultūra bei tradicijomis.

ESN Vilnius University veikla grindžiama užsienio studentų ESN buddies (mentoriais), kuriais yra VU studentai, padedantys užsienio studentams įvairiais kylančiais klausimais. Kadangi ESN buddies atranka vyksta rudens ir pavasario semestrų metu, mentoriams buvo organizuoti dveji mokymai, skirti įgyti kompetencijų, reikalingų darbui su užsienio studentais. Kita ESN Vilnius University veiklos pusė – komitetų nariai, organizuojantys visas sekcijos veiklas semestrų metu. Jie taip pat turėjo galimybę keltis savo kompetencijas dviejuose visuotiniuose narių išvažiuojamuosiuose mokymuose ESNers Weekend.

ESN Vilnius University veikla buvo orientuota į įvairių renginių, skirtų užsienio studentų integracijos didinimui ir bendruomeniškumo skatinimui, organizavimą. Tai – Orientation Week, rengtas kartu su VU Tarptautinių ryšių skyriumi, naujai atgiję kultūriniai vakarai Celebrate Culture, sporto turnyrai, įvairios ekskursijos po Vilnių bei išvykos, teminiai protmūšiai ir vakaronės. Daug dėmesio skirta SocialErasmus renginiams – vykdyti vizitai į gyvūnų prieglaudas, organizuotos gamtos švarinimo akcijos, kraujo donorystė, gestų kalbos mokymai. ESN Social Inclusion Days – tarptautinės savaitės metu kartu su VU SA programa Be etikečių bei restoranu Pirmas blynas organizuotas Dinner for Unity. Dirbta su nacionaliniais bei tarptautiniais projektais: kalbų kursais Multilingual Lithuania, mokinių mobilumo skatinimo iniciatyva Erasmus in Schools, įsitraukta į ESN Vocational Education and Training projektą ir jo metu organizuoti renginiai European Vocational Skills Week bei dalyvauta Europos komisijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Helsinkyje.

Bendradarbiaujant su Soros International House ir Trečiojo amžiaus universitetu (TAU) sukurtas naujas projektas Generations Exchange, kurio metu TAU studentai turėjo galimybę gilinti savo užsienio kalbų įgūdžius, o VU užsienio studentai – geriau pažinti Lietuvos kultūrą. Organizuojamų projektų gausa bei įvairovė leido užtikrinti, kad į ESN Vilnius University veiklą būtų įtrauktos beveik visos vietinės bendruomenės dalys – Lietuvos mokyklos, vietiniai studentai, profesinių mokyklų mokiniai bei senjorai.

Organizuojant veiklas bendradarbiauta ir su Europos žmogaus teisių fondu, VU ansambliu Ratilio, projektu Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu. Orentuotasi ir į vietinių studentų tarptautinio mobilumo skatinimą – kartu su ESN Lithuania organizuota socialinių medijų kampanija Mobility Month – February, bendrai su VU Tarptautinių ryšių skyriumi norintiems išvykti studentams pristatyta plačiojo ESN tinklo veikla, jo teikiamos paslaugos. Sekcijos veiklų mastas ir įvairialypiškumas įvertintas ir apdovanojimais – ESN Vilnius University išrinkta geriausia 2019 metų ESN Lithuania sekcija, už nuveiktus darbus studentų labui gavusi 17 apdovanojimų skirtingose kategorijose.

Klubai

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas (VU JEK)

Ataskaitiniu laikotarpiu klubo veiklą koordinavo Milita Užgirytė.

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas (VU JEK) – VU SA klubas, vienijantis jaunimą, besidomintį įvairių rūšių energetika, ekonominiais, politiniais ir techniniais aspektais. Organizuodami renginius, skleisdami informaciją, VU JEK nariai ne tik ugdo visuomenės žinias, bet ir daro reikšmingą įtaką valstybinio masto sprendimams.

Kaip svarbiausias klubo veiklas šiais metais galima išskirti ekskursijas į Energetikos ir technikos muziejų bei į Ignalinos atominę elektrinę. Taip pat buvo parašyta pozicija Lietuvos Respublikos Seimui Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo nr. VIII-1019 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

Šiemet į klubą buvo pritraukta daug pirmakursių, o renginiai sulaukė ir visuomenės susidomėjimo. Didžiausias pokytis klubo veikloje ataskaitiniu laikotarpiu – pradėta dirbti su projektais, suteikta galimybė visiems klubo nariams ruošti pranešimus ir juos pristatyti per susirinkimus. Taip pat VU JEK šiais metais dalyvavo ir ES projekto Energy Conscious Consumers kuriamos svetainės-mokymų platformos testavime.

VU Rašytojų klubas

Ataskaitiniu laikotarpiu klubo veiklą koordinavo Vincentas Klipčius.

VU Rašytojų klubas

– 2013 m. susibūrusi draugija, vienijanti rašančius ir literatūra besidominčius VU studentus. VU Rašytojų klubo tikslas yra ne tik suburti rašančius žmones, tačiau ir skatinti labiau domėtis literatūra, pažvelgti į ją iš kūrėjo, kritiko, skaitytojo ir klausytojo pusės. VU Rašytojų klubo nariai rengia atviras paskaitas apie įdomiausius literatūrinius judėjimus ir ryškiausius pasaulinės ir lietuvių literatūros kūrėjus, rengia savos kūrybos skaitymo renginius, organizuoja susitikimus su rašančiaisiais, rengia filmų, sukurtų pagal literatūros kūrinius, peržiūras ir diskusijas, bendrauja su aktoriais.

VU Rašytojų klubo veiklos naujovė – atvirų paskaitų įrašinėjimas, jos perkeltos į didesnes erdves. Šiemet paskaitos sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo, viena tokių – Psichodelinės literatūros paskaita, kuria susidomėję viešojoje erdvėje buvo apie 2 tūkst. žmonių. Ji taip pat sulaukė ir radijo stoties LRT Opus dėmesio. Be to, buvo organizuojamos paskaitos, apimančios kur kas platesnes temas nei literatūra ir įtraukiančios tiksliuosius mokslus. Viena tokių paskaitų, sujungusi muziką ir neurobiologiją – Muzikos psichosomatika.

Šiemet klubas pradėjo bendradarbiavimą su Vilniaus apskrities viešąja Adomo Mickevičiaus biblioteka.

Klubas vykdė viešus ir uždarus narių asmeninės kūrybos skaitymus. Taip pat nebuvo pamirštas straipsnių rašymas ir jų viešinimas, dėl to buvo sukurtas tinklaraštis, kuris leido nariams rašyti ilgesnius ir labiau išplėtotus straipsnius.

VU Debatų klubas

Ataskaitiniu laikotarpiu klubo veiklą koordinavo Nijolė Petronytė.

VU Debatų klubas – 2004 metais įkurtas VU SA klubas, vienijantis visus studentus, siekiančius tobulinti savo prezentacinius, retorinius ir argumentavimo įgūdžius, diskutuojant apie aktualiausias problemas. Nors didžiausias dėmesys skiriamas vidinėms klubo veikloms, dalyviams taip pat suteikiamos galimybės atstovauti Universitetą nacionaliniuose turnyruose.

Ataskaitiniu laikotarpiu klubas pradėjo bendradarbiavimą su ISM universiteto Debatų klubu, vyko bendri debatai ir renginiai. 2019 m. VU Debatų klubo nariai teisėjavo ir kuravo nacionalinį debatų čempionatą, o 2020 m. teisėjavo Humanitariniuose debatuose.

VU Kendo klubas (VU KK)

Ataskaitiniu laikotarpiu klubo veiklą koordinavo Vytenis Almonaitis.

Vilniaus universiteto Kendo klubas – nuo 2008 m. veikianti VU SA japoniško fechtavimo studija, skirta tiek pradedantiesiems, tiek norintiems tobulinti jau turimus įgūdžius. VU Kendo klubas siekia ne tik populiarinti kendo sportą ir skatinti aktyvią gyvenseną, bet ir burti japoniškais kovos menais besidominčius studentus, garsinti Vilniaus universiteto vardą Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvaudamas varžybose ir kituose renginiuose.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU Kendo klubas bendradarbiaudamas su VU Botanikos sodu Vingio parke suorganizavo renginį Yozakura, kuris subūrė lankytojus ne tik naktiniam sakurų stebėjimui, bet ir susipažinimui su kendo. Renginyje dalyvavo ir naujasis Japonijos ambasadorius su žmona. Taip pat VU Kendo klubo narė Egidija Valaitytė išvyko metams į Osaką (Japonija), kur dirba ir treniruojasi kendo. Klubas VU Integracijos savaitės bendruomenės vakare VU Centriniuose rūmuose pristatė savo veiklą ir kendo sportą, o spalio pradžioje suorganizavo naujokams kursą Saulėtekio al. esančiame VU Sveikatos ir sporto centre.

Klubas aktyviai dalyvavo turnyruose bei seminaruose:

1. Devyni VU KK kovotojai ir vienas narys kaip Lietuvos nacionalinės kendo rinktinės vadybininkas dalyvavo EKC 2019 Belgrade, Serbijoje. VU KK narė Roberta Jurgulytė išsilaikė 1-dan meistriškumo laipsnį;

2. Riga Cup 2019 VU KK narė Egidija Valaitytė laimėjo 1 vietą moterų trejetų rungtyje ir sėkmingai išlaikė 2-dan atestaciją. Klubo narių komanda (M. Jančytė, R. Jurgulytė, R. Girdzijauskaitė) užėmė 2 vietą. Vyrų penketų komanda užėmė 3 vietą;

3. VU KK narys Kastytis Belazaras Berlyne sėkmingai išlaikė 5-dan meistriškumo atestaciją;

4. VU KK nariai dalyvavo bendroje treniruotėje su svečiu iš Japonijos – Ryo Ishimoto (2-dan);

5. VU KK instruktorius M. Maciulevičius Nami Taikai 2019 turnyre Vroclave iškovojo 3 vietą;

6. Tallin Open 2019 moterų rungtyje A. Zabiliūtė-Karaliūnė užėmė 1 vietą, M. Jančytė – 3 vietą ir laimėjo Kovinės dvasios prizą, R. Girdzijauskaitė – 3 vietą. Vyrų rungtyje: M. Macilevičius užėmė 1 vietą, D. Buožius – 3 vietą. Raminta Girdzijauskaitė sėkmingai išlaikė 3-dan atestaciją;

7. VU KK nariai dalyvavo bendroje treniruotėje su svečiu iš Sakartvelo – Andres Cruz Torres (5-dan);

8. XII Lietuvos Kendo čempionate moterų rungtyje M. Jančytė užėmė 1 vietą, A. Zabiliūtė-Karaliūnė – 2 vietą, R. Girdzijauskaitė – 3 vietą. Vyrų rungtyje D. Buožius laimėjo Kovinės dvasios prizą;

9. Briuselyje vyko All Belgium Kendo Federation organizuojamas seminaras. VU KK narė Kotryna Patamsytė-Adomonienė sėkmingai išlaikė 2-dan lygio egzaminą;

10. Varšuvoje (Lenkija) įvyko 5-tasis tarptautinis moterų kendo turnyras Tamoe Cup 2020. Iš VU KK varžybose dalyvavo M. Jančytė, A. Zabiliūtė-Karaliūnė, R. Girdzijauskaitė. Merginos komandinėje rungtyje iškovojo 3 vietą ir paskutinėje kovoje nusileido tik čempionėms;

11. Šeši klubo nariai dalyvavo Taline vykusiame II Baltic 3CC komandiniame kendo turnyre Lietuvos nacionalinės rinktinės sudėtyje. Užimta 2 vieta. Klubo vyr. instruktorius Mykolas Maciulevičius papildomai įvertintas Kovinės dvasios prizu.

Projektai

Vilniaus universiteto Karjeros dienos (VU KD)

Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklą koordinavo Daniel Račicki.

Vilniaus universiteto Karjeros dienos– VU SA projektas, skatinantis studentus susipažinti su būsimais darbdaviais, užmegzti kontaktus ir savarankiškai pradėti karjerą. Projektu siekiama padėti studentams įsitvirtinti darbo rinkoje ir tapti paklausiais savo srities specialistais.

Suorganizuotas renginys VU Karjeros dienos 2020, kuris turėjo vykti kovo mėn. 24–25 dienomis, bet dėl COVID-19 neįvyko ir buvo perkeltas į gegužės 20–21 dienas, o tuomet atšauktas. Surastos 58 dalyvauti norinčios įmonės, finansiniai rėmėjai bei nemažas skaičius barterinių rėmėjų. Suburta daugiau nei 70 žmonių turinti savanorių komanda, galėjusi užtikrinti sklandžią renginio eigą. Didžiausias pokytis šiais metais – kontaktų mugė, turėjusi vykti dvi dienas. Taip pat buvo sugrąžintas VU KD leidinys bei laidos apie karjerą, turėjusios būti transliuojamos per VU studentų radiją Start FM.

Studentiško gyvenimo vadovas (SGV)

Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklą koordinavo Ugnė Unguraitytė (iki 2019 m. spalio mėn.), Vanesa Ražinskytė (nuo 2019 m. spalio mėn.).

Studentiško gyvenimo vadovas – VU pirmakursiams ir užsienio studentams skirtas nemokamas VU SA leidinys, padedantis studentams sklandžiai integruotis į VU bendruomenę ir studijų procesą. Daugiau kaip 10 metų kasmet leidžiamoje knygoje studentai gali rasti svarbiausią akademinę ir socialinę informaciją, VU ir VU SA siūlomas veiklas.

Leidinys šiais metais buvo išleistas beveik 4,5 tūkst. vnt. tiražu lietuvių ir anglų kalbomis. Siekiant padidinti leidinio patogumą ir atsižvelgiant į pirmakursių komentarus, sumažinta leidinio apimtis atsisakius kalendoriaus, o leidinio turinys sukonstruotas taip, kad studentas informaciją galėtų greičiau ir paprasčiau surasti pats.

Šiemet leidinys leistas pakartotinai sausio mėn., jį įteikiant pavasario semestrą pagal mainų programas į VU atvykusiems studijuoti užsienio studentams, taip suteikiant papildomą integracijos priemonę ne tik nuolatinių studijų studentams.

Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams (SMMS)

Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklą koordinavo Aurelija Vasiliauskaitė.

Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams – VU SA organizuojama trijų dienų stovykla vyresnių klasių mokiniams, norintiems iš arčiau susipažinti su studentišku gyvenimu ir studijų galimybėmis.

Stovyklos paruošiamieji darbai prasidėjo dar rudenį, tačiau dėl karantino Lietuvoje gyva stovykla buvo atšaukta ir paversta virtualiu projektu bei perkelta į Discord platformą. Prie sukurto serverio per pirmas virtualios stovyklos dienas prisijungė daugiau nei 200 moksleivių iš visos Lietuvos ir uždavinėjo rūpimus klausimus apie studijas ir gyvenimą Vilniaus universitete.

Vėliau projektas peraugo į nacionalinę iniciatyvą, plačiau apie ją – čia.

VŠĮ

VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika (VU TK)

Ataskaitiniu laikotarpiu VU TK vadovavo Laurynas Totoraitis.

VU SA ir partnerių įsteigta viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Teisės klinika – nemokamos teisinės pagalbos projektas, kuris suteikia tikros profesinės praktikos galimybę vyresniųjų kursų teisės studentams, o visuomenei siūlo nemokamą teisinę pagalbą ir skatina teisinį raštingumą. Prieš 20 metų VU TK įsteigė ir iki šiol ją globoja VU SA, Vilniaus universitetas ir advokatų kontora Ellex Valiunas.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU TK privalomąją profesinę arba savanorišką praktiką atliko 32 Vilniaus universiteto studentai, kurios bendra trukmė yra 6 mėnesiai. Praktikos metu studentai konsultavo interesantų šeimas paveldėjimo, darbo, intelektinės nuosavybės, nekilnojamojo turto, vartotojų, administracinės, baudžiamosios teisės klausimais. Taip pat rengė sutarčių ir procesinių dokumentų projektus teisminėms institucijoms (teismams, darbo ginčų komisijoms), teisines išvadas. Per metus teisinę pagalbą organizacija suteikė maždaug keturiems tūkstančiams gyventojų.

Keletą mėnesių buvo tikrinamas interesantų atgalinis ryšys apie organizacijos veiklos kokybę. Nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku) buvo prašoma įvertinti pateikiamus teiginius. Teiginį Esu patenkinta(-s) man suteiktų paslaugų kokybe 14,4 % respondentų įvertino 4 balais, 71,3 % suteikė maksimalų įvertinimą – 5 balus. Teiginį Bendravimas su konsultantais buvo malonus ir lengvas 86,1 % respondentų įvertino 5 balais. Galiausiai, teiginį Rekomenduočiau VU Teisės kliniką savo draugui 78,6 % respondentų pasirinko įvertinti 5 balais. Galima daryti išvadą, kad VU Teisės klinika užtikrina pakankamai aukštą kompetencijos lygį ir gerą aptarnavimo kultūrą.

Vilniaus universiteto Teisės klinika aktyviai bendradarbiavo su visuomenės informavimo priemonėmis, reguliariai teikė teisinius komentarus populiariausiems portalams lrt.lt, 15min.lt, tv3.lt, delfi.lt, lrytas.lt, radijo laidose (Žinių radijas, Start FM), televizijos naujienų tarnyboms (Info TV). Tokiu būdu buvo didinamas visuomenės teisinio švietimo lygis. Vilniaus universiteto Teisės klinikos pavadinimas visuomenės informavimo priemonėse buvo paminėtas apie 70 kartų. Buvo plečiamas visuomenei atviras dažniausių teisinių klausimų bankas. Šiuo metu jame yra pateiktos 76 konsultacijos.

Prasidėjus karantinui Lietuvoje, VU Teisės klinika pradėjo teikti ir nuotolines konsultacijas.

VU radijas START FM

Ataskaitiniu laikotarpiu radijui vadovavo Povilas Šklėrius (iki 2019 m. liepos mėn.), Rimantas Murza (nuo 2019 m. liepos mėn.).

VU radijas START FM – VU SA ir Vilniaus universiteto radijo stotis, veiklą pradėjusi 2005 metais. Vienintelė Lietuvoje studentų radijo stotis suteikia plačias saviraiškos galimybes studentams: padeda rengti būsimus žurnalistus, programuotojus ir kitų sričių specialistus. START FM taip pat aktyviai palaiko jaunų, mažai žinomų Lietuvos ir užsienio atlikėjų bei muzikos grupių kūrybos sklaidą, rengia interviu su alternatyvios muzikos atlikėjais, palaiko įvairias menines ir socialines iniciatyvas.

Studentų, VU alumnų, darbuotojų ir kitų kuriamų laidų transliavimas ataskaitiniu laikotarpiu sulaukė itin didelio populiarumo, pritraukė apie 7 tūkst. unikalių klausytojų per mėnesį. VU Radijas atnaujino pasenusio radijo formatą, išgrynino stoties įvaizdį ir identitetą, šiuo metu programa yra formuojama kryptingai. Tęsiamas bendradarbiavimas su bendruomeninio pobūdžio užsienio radijo stotimis Soho Radio London, Shoreditch Radio (Jungtinė Karalystė), The Lot Radio (JAV). Taip pat pradėtas bendradarbiavimas su Misija Sibiras bei ELSA – kuriamos laidos su jais. Radijo stotis augina kultūrinį ir socialinį visuomenės kapitalą, suteikia žmonėms galimybę būti išgirstiems, jei nėra finansiškai naudingi, kad būtų priimti komercinių radijo stočių. Taip pat START FM didina Universiteto vardo ir veiklų žinomumą, aktyviai prisideda prie alumnų tinklo kūrimo, skatina studentų savanorystę, prisideda prie studentų savirealizacijos gerinimo, atlieka mokomosios radijo stoties funkciją, įtvirtina Vilniaus Universiteto kaip kultūros skleidėjo ir puoselėtojo vardą Lietuvoje ir pasaulyje.

Karantino metu START FM kūrė specialias 20 min. laidas nacionalinei iniciatyvai Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams.

VU Studentų investicinis fondas (VšĮ VU STUDENTŲ INVESTICIJA)

Ataskaitiniu laikotarpiu fondui vadovavo Laurynas Benediktavičius (iki 2019 m. birželio mėn.), Tautvydas Stasiulis ( nuo 2019 m. birželio mėn.).

Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas (VU SIF)– VU SA įsteigtas pirmasis ir didžiausias studentų investicinis fondas Lietuvoje, skatinantis jaunimą domėtis investicijų valdymo pasauliu ir savarankiškai investuoti.

Fondo veiklą užtikrinti padėjo kasmet renkamos Valdyba ir projektų komanda – Valdyba yra atsakinga už turimo investicinio portfelio valdymą, o projektų komanda – už renginių, užtikrinančių ir plečiančių fondo veiklą, organizavimą.

Vienas pagrindinių VU SIF tikslų – teorinis ir praktinis narių pasirengimas darbo rinkai. Nariams yra sudaroma galimybė mokytis iš tikrų srities profesionalų, o sudaryta mokymų programa užtikrina nenutrūkstamą ir kryptingą darbą siekiant tapti tikru srities specialistu.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SIF suorganizavo pirmą atvirą VU Studentų investicija filmų vakarą. Seanso metu buvo rodomas filmas apie pasaulio ekonominę krizę. Filmo aptarimo metu Girteka Logistics akcijų analitikas T. Petkevičius pristatė šiandienines Lietuvos kapitalo rinkos aktualijas.

Be to, VU SIF pasiekė 2000 prenumeratorių Facebook socialiniame tinkle ir pradėjo veikti Fondo Linkedin paskyra. Profesiniams santykiams skirta platforma puikiai tinka naujų pažinčių užmezgimui ir potencialių partnerių paieškai.

VU SIF augti ir tobulėti ataskaitiniu laikotarpiu padėjo UAB Leidyklos studija, žurnalas Investuok, Lietuvos Bankas, UAB FMĮ Orion Securities, UAB Gerovės valdymas ir Vilniaus universitetas.

Labdaros ir paramos fondas Ateičiai

VU SA atstovas dalininkų susirinkimuose – Klaudijus Melys.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė 2018 m. įkūrė labdaros ir paramos fondą Ateičiai, skirtą Vilniaus universiteto studentų gerovei kurti. Fondas buvo įkurtas norint atstovauti įvairius studentų poreikius.

Labdaros ir paramos fondas Ateičiai ataskaitiniu laikotarpiu viešino ir garsino Vilniaus universiteto vardą platindamas atributiką ne tik fizinėje ir el. parduotuvėse, bet ir šiuose renginiuose: pirmakursių sutarčių su Universitetu sudaryme, pirmakursių stovyklose, Integracijos savaitės bendruomenės vakare, Medikų dienų atidaryme, ESN VU Orientation week. Taip pat fondas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VU Leidykla. Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos ir rinkodaros skyriumi atnaujinta VU Atributikos parduotuvės interneto svetainė.

Labdaros ir paramos fondo Ateičiai veikla yra socialiai atsakinga, kurianti kapitalą Vilniaus universiteto studentų gerovės labui.


DĖKOJAME AUGANTIEMS KARTU!


Draugai


VU SA 2019–2020 m. ataskaitos projektą koordinavo:

Ilona Žilinskytė

Leidinį maketavo:

Rita Žilinskaitė

Justinas Kavoliūnas

Tekstą redagavo ir vertė:

Kamilė Bandonytė

Aušrinė Gedminaitė

Marta Vinclavaitė

Aušrinė Zelenkaitė